^ Back to Top

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา

กติกาการประกวด

 1. เนื้อหาบทความวิชาการ ที่เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กรณีที่เป็นบทความเกี่ยวกับนวัตกรรม ขอให้ผู้ส่งผลงานส่งชิ้นงานนวัตกรรมหรือคลิปวิดีโอสาธิตนวัตกรรมด้วย)
 2. บทความวิชาการมีเนื้อหา 10-15 หน้า A4 รวมภาพประกอบ ตัวอักษรขนาด Font 16
 3. บทความวิชาการเป็นผลงานที่ดำเนินการอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561
 4. บทความวิชาการที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน โครงการฯมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของบทความ

กำหนดส่งผลงาน

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561
 • การส่งผลงาน
  • กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อที่
   สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
   สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
   วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดบทความวิชาการฯ”
   การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสาคัญ

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. บทความที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 2. เนื้อหาบทความจะต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
คุณนิภาพร อินคะเณย์ และคุณนันทิยา อาภานันท์ เบอร์ 02-561-3480 ต่อ 909, 222 หรือ 064-483-1728

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนันทิยา อาภานันท์

Deadline: 
01 Apr 2018 10:00 to 30 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.