^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand" เพื่อจัดทําปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิก ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ (ค.ศ.๒๐๑๙) ชิงเกียรติบัตรจากกระทรวงการต่างประเทศ และรางวัลอื่นๆ

วัตถุประสงค์
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศมีโครงการจัดทําปฏิทินอิสลาม (Islamic Calendar) แบบตั้งโต๊ะภาษาอารบิกและอังกฤษ ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ (ค.ศ.๒๐๑๙) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้รับทราบถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชุมชนต่างๆ ในสังคมไทยสะท้อนผ่านทางภาพถ่าย โดยจะส่งปฏิทินดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศมุสลิม องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยราชการและหน่วยงานอิสลามที่สําคัญ ตลอดจนสถานศึกษา และห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตที่งดงามของชุมชนมุสลิมและสันติสุขในประเทศไทย

หัวข้อของภาพถ่าย
“ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย” (The Diversity of Muslim Lives in Thailand)
ภาพถ่ายสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ของ ประเทศซึ่งสะท้อนสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ระหว่างชาวไทยมุสลิม กับชุมชนอื่น ๆ ในสังคมไทย ซึ่งรวมถึงการละเล่น การประกอบอาหาร การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ การดําเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนมุสลิมในประเทศไทย

ขนาดของภาพถ่ายและระยะเวลาการประกวด

  • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โปรดส่งภาพถ่ายแนวนอนและภาพสีที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๔ ล้านเมกะพิกเซล
  • พร้อมทั้งระบุชื่อ/คําบรรยายของภาพถ่าย ชื่อ - นามสกุลของผู้ถ่ายภาพ (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ) วันเกิด อาชีพ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถ่ายภาพ
  • ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ thaimfa0903@gmail.com
  • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

วิธีการคัดเลือกภาพ

๑. กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้รับมาภายในเวลาที่กําหนด เพื่อให้ได้ ภาพถ่ายที่เข้าเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนําภาพถ่ายดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ใน วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงคะแนนให้ภาพถ่ายที่ชื่นชอบคนละ ๓ ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่ http://www.mfa.go.th/muslimphoto ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด ๑๒ อันดับแรกใน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยทั้ง ๑๒ ภาพและภาพอื่น ๆ ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ลงในปฏิทิน อิสลาม ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ (ค.ศ. ๒๐๑๙) แบบตั้งโต๊ะของกระทรวงการต่างประเทศ โดยระบุชื่อ ภาพถ่าย และชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของเจ้าของภาพถ่ายด้วย
๓. ในการคัดเลือกภาพถ่ายขั้นต้นตามข้อ ๓.๑ และในกรณีที่มีภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนจาก ประชาชนทั่วไปตามข้อ ๓.๒ ได้รับคะแนนเท่ากัน หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวง การต่างประเทศ และการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลภาพถ่ายที่ได้รับเลือก

๑. เกียรติบัตรจากกระทรวงการต่างประเทศ
๒. การประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายพร้อมชื่อ - นามสกุลของเจ้าของภาพที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด ๑๒ ภาพแรก ด้วยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
๓. ปฏิทินตั้งโต๊ะ คนละ ๒๐ ชุด หลังจากผลิตเสร็จ
๔. บัตรรับประทานอาหารที่โรงแรมนูโว ซิตี้ และโรงแรมอัลเมรอซ

ติดต่อสอบถาม

  • กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
    ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๙๐
  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ thaimfa0903gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพนม ทองประยูร

Deadline: 
10 Apr 2018 10:00 to 17 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.