^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "อิมพีเรียลลูกทุ่งเยาวชน ครั้งที่ 13"

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "อิมพีเรียลลูกทุ่งเยาวชน ครั้งที่ 13"

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "อิมพีเรียลลูกทุ่งเยาวชน ครั้งที่ 13" ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • อายุระหว่าง 13 - 18 ปี
 • กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปีที่ 1 ถึง 6 เท่านั้น
 • ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือ สถานศึกษาที่สังกัด
 • ไม่เคยได้รับรางวัลจากเวที “อิมพีเรียลลูกทุ่งเยาวชน” ในปีก่อนๆ

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร (กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงอย่างครบถ้ว)
 • สําเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ใบ
 • สําเนาบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ
 • สําเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
  พร้อมเซ็นกํากับ “ยินยอมให้ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย......... เข้าร่วมกิจกรรมอิมพีเรียลลูกทุ่งเยาวชน ครั้งที่13” จํานวน 1 ใบ
 • รูปถ่ายเต็มตัว หรือ ครึ่งตัว ขนาด 4 x 6 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
 • ไฟล์เพลง mp3 ที่ใช้ในการประกวด ส่ง E-mail มาที่ imperial_contest@gmail.com เท่านั้น โดยระบุ “เพลงประกวดรอบคัดเลือก 1 เพลง และเพลงประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพลง” ตัดเสียงร้องออกแล้วเท่านั้น

กติกาการประกวด

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 เมษายน 2561
 • รอบคัดเลือก : วันที่ 28, 29 และ 30 มษายน 2561 USDm Terrace ชั้น 1 หน้าศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวก่อนการแบ่งปันในเวลาที่กําหนด 10.00 - 11.00 น.
  • ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายในชุดนักเรียนเท่านั้น ไม่ ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดพละ
  • ทําการแสดงร้องเพลงต่อหน้าคณะกรรมการ จํานวน 1 เพลง (เพลงที่ถนัดช้าหรือเร็วก็ได้) เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ “รอบชิงชนะเลิศ จํานวน 20 คน
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ภายในบริเวณการแบ่งปันตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อรอฟัง ผลการตัดสิน หากไม่อยู่ถือเป็นอันสละสิทธิ์
 • รอบชิงชนะเลิศ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 บริเวณ Terrace ชั้น 1 หน้าศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง
  • ผู้เข้ารอบจะต้องมารายงานตัวก่อนการแบ่งปันในเวลา 11.00 - 12.00 น.
  • ผู้เข้ารอบทั้ง 20 คน จะต้องแต่งกายในชุดทําการประกวดอย่างสมบูรณ์
  • ผู้เข้ารอบต้องทําการแสดงร้องเพลง (เพลงที่ถนัดช้าหรือเร็วก็ได้) คนละ 1 เพลง และเพลงต้องไม่ซ้ํากับเพลงที่ใช้รอบคัดเลือก
  • ผู้เข้ารอบจะต้องอยู่ภายในงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อรอฟังผลการตัดสิน หากไม่อยู่ถือเป็นอันสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • ระเบียบการแข่งขัน
  • เวลาที่ใช้ในการแสดงต้องไม่เกิน 6 นาทีต่อ 1 เพลง (ทั้งนี้ หากแสดงเกินกว่าเวลาที่กําหนด การตัดสินหักคะแนนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ วิจารณญาณของคณะกรรมการ การตัดสิน และ หรือคณะผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด)
  • ตัดสินโดยการรวบรวมคะแนนจากทางคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน
  • คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการส่งเอกสารการสมัคร

 • ส่งด้วยตัวเองที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 และ ชั้น 3 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียa เวิลด์ สําโรง
 • ส่งทาง Inbox Fanpage : ImperialWorldSamrong
 • ส่งทาง E-mail : imperial.contest@gmail.com
 • ส่งทางไปรษณีย์ เขียนหน้าซอง
  สมัครกิจกรรมอิมพีเรียลลูกทุ่งเยาวชน ปีที่ 13
  ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโsu (กิจกรรมการตลาด)
  999 หมู่ 10. qqบวิท ต.สําโsงrหนือ
  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

กําหนดการแข่งขัน

 • รอบคัดเลือก วันที่ 28 - 30 เมษายน 2561 ตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป • บริเวณ Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง

รางวัลเกียริติยศ

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล
  • ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ทุนการศึกษาจากศูนย์การค้าฯ มูลค่า 30,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร
  • ของที่ระลึกจากศูนย์การค้าฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล
  • โล่เกียรติยศ
  • ทุนการศึกษาจากศูนย์การค้าฯ มูลค่า 20,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร
  • ของที่ระลึกจากศูนย์การค้าฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล
  • โล่เกียรติยศ
  • ทุนการศึกษาจากศูนย์การค้าฯ มูลค่า 10,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร
  • ของที่ระลึกจากศูนย์การค้าฯ
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล
  • ทุนการศึกษาจากศูนย์การค้าฯ มูลค่า 3,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร
  • ของที่ระลึกจากศูนย์การค้าฯ
 • รางวัลปลอบใจ จํานวน 15 รางวัล
  • ทุนการศึกษาจากศูนย์การค้าฯ มูลค่า 1,500 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร
  • ของที่ระลึกจากศูนย์การค้าฯ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-0878217-9 ต่อ 7039
 • แผนกกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณยุทธพงษ์ ปะตังถาโต /ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
03 Apr 2018 10:00 to 23 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.