^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย 13th TDEX Underwater Photo Contest

ประกวดภาพถ่าย 13th TDEX Underwater Photo Contest

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 13th TDEX Underwater Photo Contest หัวข้อ “UNDERWATER WORLD in Your Eyes” ชิงเงินรางวัล พร้อมสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด Underwater Photo Challeng

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำน้ำ
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการถ่ายภาพ
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในหารอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์น้ำใต้ทะเล

ประเภทของการประกวด

 1. ภาพถ่ายด้วยเลนส์ Macro / ไม่จำกัดประเภทกล้อง
 2. ภาพถ่ายด้วยเลนส์ Wide Angle / ไม่จำกัดประเภทกล้อง
 3. ภาพถ่ายด้วยเลนส์ Macro หรือ Wide Angle / ประเภทกล้อง Compact

ชนิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด
ภาพจากกล้องดิจิตอล

กติกาการสมัครเข้าแข่งขัน

 1. การประกวดการถ่ายภาพทั้ง 3 ประเภทภายในงาน Thailand Dive Expo 2018 นี้เปิดกว้างสาหรับนักถ่ายภาพในทุกระดับชั้น
 2. เจ้าหน้าที่ , กรรมการ, Guest Speaker และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่และกรรมการในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกวด
 3. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อ 1 ประเภทของการประกวดเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับหลายรางวัลจะถูกเสนอให้รับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ เป็นไปในเชิงอนุรักษ์ และ ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อ สัตว์ทะเลและ ตรงกับหัวข้อ “UNDERWATER WORLD in Your Eyes” พร้อมเขียนบรรยายแนวความคิดการถ่ายภาพ
 6. เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดรวมทุกประเภทได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันปิดรับใบสมัครการประกวดวันที่ 20 เมษายน 2561
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ หรือ สัญลักษณ์ใดๆที่แสดงชื่อของเจ้าของภาพอยู่บนภาพ
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาพร้อมกับภาพที่ส่งเข้าประกวด (โดยแยก Folder ให้ชัดเจนระบุภาพต้นฉบับ) ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกดูจากภาพต้นฉบับได้
 11. การตกแต่งภาพ
  • อนุญาตให้
   • ปรับแต่ง Colour temperature, brightness, contrast, dodge & burn, sharpening, saturation changes, tonal adjustments, Colour balance ได้
   • ลบตะกอนได้
   • Cropping ได้ไม่เกิน 40%
   • การปรับตกแต่งภาพมากเกินไปจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
  • ไม่อนุญาต
   • ตัดต่อ แปะ ภาพ บางส่วนจากภาพอื่นมาใส่ในภาพเดียวกัน
   • ห้ามการถ่ายภาพซ้อน Double Exposures
 12. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จากัด นามผู้จัดงาน Thailand Dive Expo มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นาภาพถ่ายไปใช้
 13. การส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น
 14. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 2. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด มี 2 วิธีดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • ส่งใบสมัครและไฟล์ภาพเป็น Link File: dropbox, googledrive มาทาง E-mail ที่ thailanddiveexpo@gmail.com โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับพิมพ์ภาพขนาด 8x12 นิ้ว และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ในรูปแบ .jpg หรือ .tiff และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
  •  ส่งใบสมัครและไฟล์ภาพ เป็นภาพบันทึกไฟล์ลง CD หรือ Thumb Drive ส่งมาที่
   กรรมการประกวดภาพถ่าย TDEX Underwater Photo Contest 2018
   บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 3
   เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กำหนดระยะเวลา

 • ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2561 (วันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 • คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสินวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ประกาศผลและมอบรางวัลวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ในงาน Thailand Dive Expo 2018
 • จัดแสดงผลงานวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 ในงาน Thailand Dive Expo 2018

รางวัลการประกวด

 • ภาพถ่ายด้วยเลนส์ Macro / ไม่จำกัดประเภทกล้อง
  • รางวัลชนะเลิศ รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 40,000 บาท พร้อมสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด Underwater Photo Challenge (UWPC) จัดโดย DRT Show and EZDIVE โดยไม่เสียค่าสมัคร (ภาพที่ส่ง ประกวดต้องไม่เป็นภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวด TDEX Underwater Photo Contest)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท
 • ภาพถ่ายด้วยเลนส์ Wide Angle / ไม่จำกัดประเภทกล้อง
  • รางวัลชนะเลิศ รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 40,000 บาท พร้อมสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด Underwater Photo Challenge (UWPC) จัดโดย DRT Show and EZDIVE โดยไม่เสียค่าสมัคร (ภาพที่ส่ง ประกวดต้องไม่เป็นภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวด TDEX Underwater Photo Contest)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท
 • ภาพถ่ายด้วยเลนส์ Macro หรือ Wide Angle / ประเภทกล้อง Compact
  • รางวัลชนะเลิศ รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 40,000 บาท พร้อมสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด Underwater Photo Challenge (UWPC) จัดโดย DRT Show and EZDIVE โดยไม่เสียค่าสมัคร (ภาพที่ส่ง ประกวดต้องไม่เป็นภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวด TDEX Underwater Photo Contest)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ใช้กล้อง Olympus

 • 1Best Wide Angle : รางวัล กล้อง OLYMPUS TG-5 + Housing PT-058 + Strobe UFL-3 มูลค่า 47,970 บาท
 • Best Macro : รางวัล กล้อง Prize OLYMPUS E-M5MKII + Lens 12-50mm + Housing PT-EP 13 มูลค่า 84,980 บาท

หมายเหตุ : ตัดสินโดยตัวแทนของ Olympus

 

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทร: 02-203-4221-5
 • อีเมล: thailanddiveexpo@gmail.com
Deadline: 
31 Mar 2018 10:00 to 20 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.