^ Back to Top

ประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer Awards 2018

ประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer Awards 2018

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer Awards 2018 ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของพ่อค้าแม่ค้าในการวางถุงพลาสติก เพื่อหยิบใช้งานได้สะดวกขึ้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
นิสิต นักศึกษา

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครสามารถส่งแบบเดี่ยว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน แนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ ใบรับรองจากอาจารย์หรือสถาบันฯ
 2. ผู้สมัครนำเสนอการออกแบบผลงาน ด้วยภาพ 3D หรือภาพวาด ขนาด A3 
 3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน มาในรูปแบบ Word และ PDF (บันทึกใส่ CD)  
 4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์ 
 5. ห้ามนำผลงานหรือแนวคิดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด
 6. ผู้ที่เข้ารอบคัดเลือกจะต้องเข้ารวม Workshop และทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันตัดสิน

การส่งใบสมัครและภาพผลงาน

 1. ไปรษณีย์  ส่งใบสมัครและผลงาน ทางไปรษณีย์ จ่าหน้า
  “ส่งใบสมัครและภาพผลงาน เข้าประกวด Plastic Bag Organizer Awards 2018”
  ผู้รับ คุณนโรตม์ แสงสุกใส
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
  เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
  หน่วยงาน COD-MK-CS ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2. ส่งด้วยตนเอง  ส่งใบสมัครและผลงาน ด้วยตนเอง 
  สถานที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
  หน่วยงาน COD-MK-CS ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และผลงานจะนำไปผลิตเพื่อแจกพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล)  เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

เกณฑ์การตัดสิน 

 1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์ (30 คะแนน) แนวคิดแปลกใหม่และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ 
 2. ความสวยงาม (20 คะแนน) ความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์ 
 3. การใช้ประโยชน์ได้จริง (20 คะแนน) สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 4. ความเป็นไปได้ในการผลิตในราคาที่สมเหตุสมผล (30 คะแนน) สามารถนำไปผลิตสำหรับแจกหรือจำหน่ายให้พ่อค้าแม่ค้าได้

กำหนดการ

 • 23 เมษายน 2561 หมดเขตรับสมัคร ขยายเวลาถึง 29 มิถุนายน 2561 (ใบสมัครและภาพผลงานด้วยภาพ 3D หรือภาพวาดขนาด A3ยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • 30 เมษายน 2561 10 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้เข้ารอบแรก จำนวน 10 ทีม
 • 8 พฤษภาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 Workshop สำหรับผู้เข้ารอบแรกทั้ง 10 ทีม
 • กันยายน: ส่ง Prototype และมีการทำ Pitching .ให้นิสิตนักศึกษามาทำ Storytelling ให้แล้วเสร็จและประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนโรตม์ แสงสุกใส โทร 02-265-8100 ต่อ 8025
 • Email: zNarot.S@pttgcgroup.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Natthawan Katephan

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
24 Mar 2018 10:00 to 29 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.