^ Back to Top

ประกวด Logistics Innovation Award 2018

ประกวด Logistics Innovation Award 2018

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Logistics Innovation Award 2018 “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2561 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการออกแบบนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงผลงานและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน โลจิสติกส์ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการผลักดันให้มีการนาผลงานที่เป็นประโยชน์จากภาคการศึกษาไปประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสถาบันการศึกษาในประเทศ
 2. ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีสมาชิกได้จำนวน 1-3 คน
 3. การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ เป็นการประกวดแบบรวม โดยไม่มีการแบ่งประกวดผลงานระหว่างผู้สมัครในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอื่น จะถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ

ขั้นตอนการประกวด

 1. การสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองโลจิสติกส์ dol.dip.go.th/th
  • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ที่
   กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. การส่งเอกสารรายละเอียดผลงาน
  • กำหนดให้ผู้สมัครส่งรายละเอียดผลงานเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาในรอบคัดเลือก โดยเอกสารรายละเอียดผลงาน ควรมีจำนวนไม่เกิน 20 หน้า A4 และมีเนื้อหาประกอบด้วย
   • ชื่อผลงานนวัตกรรม (ชื่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี))
   • แนวคิดและที่มาของผลงาน/หลักการและเหตุผล
   • วัตถุประสงค์
   • หลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลงาน
   • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   • แนวทางการนาไปใช้/ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
  • ส่งเอกสารรายละเอียดผลงานได้โดยตรงหรือทางไปรษณีย์มาที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับสมัคร (ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร) ตั้งแต่วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 (ภายในเวลา 16.30 น.)
 • ผู้สมัครส่งรายละเอียดผลงานเพื่อคัดเลือกรอบแรก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 16.30 น.)
 • ประกาศผลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 16.30 น.)
 • เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินภายในงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 (เวลา 9.30 – 15.00 น.)
 • ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 (เวลา 16.00 -16.30 น.)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย (4 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจุฑารัตน์ / คุณธนพล
  กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราขเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 0 2354 3172, 065 219 5868
 • อีเมล์ : logistics@dip.go.th
Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
20 Mar 2018 10:00 to 29 Jun 2018 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.