^ Back to Top

ประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ “ความดีเล็กๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา”

ประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ “ความดีเล็ก ๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา”

โครงการแรงบันดาลใจจากธรรมราชา สนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ “ความดีเล็กๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา” ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ลักษณะผลงาน
งานเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรองถ่ายทอดเรื่องราว แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีต้นทางเนื้อหาจากการได้อ่านหนังสือ “บันทึกความจงรัก” และ “บันทึกคำจงรัก”

ประเภทการประประกวด

 • ประเภทร้อยแก้ว ความ 2 หน้า A4
 • ประเภทร้อยกรอง ความยาว 8 บท

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน
 • ผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน โครงการจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
 • ในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ - สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
 • ส่งผลงานมาในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ word มา ที่ E mail : m4hproject@gmail.com หรือ ส่งออนไลน์ที่ goo.gl/cULNq9
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัล 30 สิงหาคม 2561
 • มอบรางวัล กันยายน 2561

รางวัลการประกวด

 • ประเภทร้อยแก้ว
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทร้อยกรอง
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษ สำหรับ สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมมากที่สุด รับโลรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 0865167328 และ 0816977207
 • www.facebook.com/kingrama9myinspiration

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเอกจิต สว่างอารมย์

File attachments: 
Deadline: 
19 Mar 2018 10:00 to 15 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.