^ Back to Top

ประกวดโครงการเถ้าแก่น้อย ปี 7 “Young Technopreneur 2018”

ประกวดโครงการเถ้าแก่น้อย ปี 7 “Young Technopreneur 2018”

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการเถ้าแก่น้อย ปี 7 “Young Technopreneur 2018” ชิงรางวัลสุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Samart Innovation Award 2018 พร้อมเงินรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • คนรุ่นใหม่ อายุ 20-35 ปี
 • ไม่จำกัดระดับการศึกษา
 • จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน
 • มีความพร้อม ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • มีความมุ่งมั่น ที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี

หัวข้อการประกวด
เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเศรษฐกิจ ชุมชน และมีแผนธุรกิจที่สามารถขยายสู่สากลได้ โดยแบ่งหัวข้อการประกวดเป็น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

 1. อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เช่น ระบบการผลิตอาหารอัตโนมัติ บรรจุภัณฑ์ ชั้นสูง การประเมินคุณค่าทางโภชนาการ อาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 2. อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานจากไฮโดรเจน พลังงานลม พลังงานอาทิตย์
 3. อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ (พันธุ์วิศวกรรม) และวิศวกรรมโปรตีน
 4. อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การวินิจฉัยโรคระดับโมเลกุล การวินิจฉัยโรคทางภูมิคุ้มกันวิทยา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวและบริการเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
 6. อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า เช่น เซรามิกส์ขั้นสูง พอลิเมอร์ขั้นสูง เทคโนโลยีนาโน
 7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ เช่น สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ สิ่งทอเฉพาะทาง ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้า การออกแบบ แปรรูปอัญมณี และเครื่องประดับ
 8. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เช่น วัสดุชั้นสูงสำหรับยานยนต์ เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและผลิตยานยนต์ ยานยนต์ใช้พลังงานทดแทน
 9. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ วิศวกรรมดิจิทัล รวมไปถึงคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบงานวิศกรรมการผลิตและการจำลอง เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 10. อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านการวิจัยและพัฒนา

การสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ : www.samartsia.com และ www.nstda.or.th/bic
  • กรอกใบสมัคร online
  • รอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

 • ร่างโครงการ (Proposal) ธุรกิจที่จะนำเข้าร่วมโครงการ และแผนธุรกิจ (ถ้ามี)
 • เตรียมข้อมูลนำเสนอ (Presentation) แนวคิดของผลิตภัณฑ์ และแนวคิดการทำธุรกิจ
 • หลักฐานต่างๆ ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Samart Innovation Award 2018
  • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 200,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 50,000 บาท
  • Media Award  มูลค่า 10,000 บาท
 • ทุนพัฒนาผลงาน
  ทุนพัฒนาผลงานทุนละ 30,000 บาท (สำหรับผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 4-20 ในรอบสุดท้าย)
 • เปิดโลกประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ
  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต่างประเทศสำหรับผลงานที่รางวัลที่ 1-3 (ทีมละ 2 คน)

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • โทรศัพท์: 02-502-6522
  • Email : samart.sia@gmail.com
 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • โทรศัพท์: 02-583-9992 ต่อ 1508, 1510
  • Email : nstda.tkn@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wanna Thawornsin / บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Contest Type: 
File attachments: 
Deadline: 
13 Mar 2018 10:00 to 31 Mar 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.