^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “วันหนึ่งฉันเดินลงโขง”

ประกวดภาพถ่าย “วันหนึ่งฉันเดินลงโขง”

โครงการ Silent Power ภายใต้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “วันหนึ่งฉันเดินลงโขง” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและการศึกษา

ระเบียบการแข่งขันประกวดบทความ

 1. จากัดส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน ต่อ 1 ภาพถ่าย
 2. ภาพที่ส่งประกวดต้องสื่อความหมายให้เห็นเรื่องราวของแม่น้าโขงและวิถีชีวิตของผู้คน สามารถตั้งชื่อภาพและเขียนคาบรรยายสั้นๆ ไม่เกิน 2 บรรทัด และสอดคล้องเข้ากับหัวข้อการประกวดภาพถ่าย
 3. สามารถถ่ายด้วยกล้องทุกประเภท ปรับสี แสงหรือแก้ไขภาพได้ในทางเทคนิค แต่ต้องไม่ผ่านกระบวนการตัดต่อที่ทำให้ภาพผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
 4. กำหนดขนาดภาพ 12×18 นิ้ว เท่านั้น และมีความละเอียด 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป
 5. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น
 6. ส่งไฟล์รูปภาพมาที่ E-mail: tu.silentpower@gmail.com โดยตั้งหัวข้อว่า “ประกวดภาพถ่าย Silent Power” และระบุรายเอียดข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ) แนบมาด้วย
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นาผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด และเป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวดหรืออยู่ระหว่างการประกวดมาก่อน และไม่เคยทาขึ้นเพื่อการจาหน่ายหรือโฆษณาทางธุรกิจ
 8. ทางโครงการ Silent Power ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล หากตรวจสอบพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง
 9. หากเกิดพันธะทางกฎหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ให้ถือว่าเป็นความผิดของผู้ส่งภาพเข้าประกวด ทางโครงการ Silent Power จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในทุกกรณี
 10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ Silent Power ทางโครงการสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันเป็นสำคัญ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนนประกวดบทความ

 • รางวัลอันดับที่ 1-3 คิดคะแนนจากคณะกรรมการ (รวม 100 คะแนน) ดังนี้
  • การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 25 คะแนน
  • ความคมชัดและความสวยงามของภาพถ่าย 25 คะแนน
  • การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กาหนด 25 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 25 คะแนน
 • รางวัล Popular Vote คิดคะแนนจากการเปิดโหวตผ่าน Facebook Fan page : SilentPower โดยคิดคะแนน ดังนี้
  • 1 Like (ทุก Emotion) 1 คะแนน
  • 1 แชร์ (เปิด Public) 3 คะแนน

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

 • 25 กุมภาพันธ์ 2561 – 11 มีนาคม 2561 ขยายเวลาถึง 16 มีนาคม 2561 ถึงเวลา 20.00 น.: เปิดรับการส่งภาพเข้าประกวด
 • 13 มีนาคม 2561 – 16 มีนาคม 2561 ถึงเวลา 20.00 น. : เริ่มการโหวตรางวัล Popular Vote ทาง Facebook Fan page : SilentPower
 • 20 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. : ประกาศผลการประกวดถ่ายทาง Facebook Fan page : SilentPower เวลา 20.00 น.

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
inbox ของ Facebook Fan page : SilentPower

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Silent Power

Deadline: 
25 Feb 2018 10:00 to 16 Mar 2018 20:00

Members Online

There are currently 0 users online.