^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม”

กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๑. การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามของชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ “คนกรุงเทพฯ” โดยการสะท้อนผ่านมุมมองของ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ อันประกอบไปด้วย ๖ สาขา ดังนี้

(๑) สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
(๒) สาขาศิลปะการแสดง
(๓) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
(๔) สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
(๕) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม
(๖) สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ไม่จำกัดปีที่ถ่าย
๒. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องจัดส่งข้อมูลประกอบภาพ ดังนี้

(๑) ชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๒) สถานที่ประกอบกิจกรรมทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๓) ชื่อที่อยู่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือผู้สืบทอด
(๔) ประวัติความเป็นมาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๕) วัน เวลา ที่บันทึกภาพ

๓. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิทัล (Digital) สร้างสรรค์โดยการใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
๔. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้วเท่านั้น ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษแข็งสีเทา เว้นจากขอบภาพโดยรอบ ๑ นิ้ว ทุกภาพจะต้องส่งแผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์ภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPG แนบไฟล์ Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi มาพร้อมกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
๕. ด้านหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งประกวดจะต้องติดแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ และติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๑.๕ นิ้ว ลงบนใบสมัครให้เรียบร้อย สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

  • กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๔๔ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓
  • หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ www.bangkok.go.th/culture/ หรือ www.facebook.com/culturebma/ โดยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ตัวบรรจง)

๖. ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๕ ภาพต่อหนึ่งท่าน
๗. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
๘. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
๑๐. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
๑๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
๑๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม
๑๓. ไม่เสียค่าสมัคร

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  • ประกาศผล วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล

การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ที่

กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว
ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)
ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม

  • เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๔๔ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓ ในเวลาราชการ
  • Facebook : กองวัฒนธรรม Culture Division
Deadline: 
28 Feb 2018 10:00 to 01 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.