^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

หัวข้อการประกวด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
เป็นการนำเสนอภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Tourism) การท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Tourism) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) กิจกรรมหรืองานประเพณี (Activities and Festivals) รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งปลูกสร้างในยุคใหม่ (Man-made Attractions) ผ่านมุมมองการถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง แปลกใหม่

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ (สิ้นสุด เวลา ๑๘.๐๐ น.)
 • ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย ๑ ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน ๒๐ ภาพ
 • ประกาศผลภาพเข้ารอบสุดท้าย ทางเว็บไซด์ของสมาคมถ่ายภาพฯ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (โดยเปิดให้ทักท้วงภาพ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 • ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • มอบรางวัลพร้อมจัดนิทรรศการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๓ รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากการประกวด รวม ๑๓ รางวัล เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๑๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๑ รางวัล เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐๐ รางวัล จะได้รับรางวัลเป็นสมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. ฟรี ๑ ปี มูลค่ารางวัลละ ๑,๐๒๐ บาทรวม ๑๐๐ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ภาพที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกนำมาจัดทำปฏิทินปี ๒๕๖๒ และจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย

ติดต่อสอบถาม

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • www.tourismthailand.org/tatphotocontest2018
  • Facebook : www.facebook.com/TATPhotographSection
  • โทรศัพท์ : 02 250 5500 และ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย
 • สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • www.rpst.or.th/tatphotocontest2018
  • Email : rpst.info@gmail.com
  • Facebook : www.facebook.com/RPSThailand
  • โทรศัพท์ : 091 115 7585
File attachments: 
Deadline: 
01 Apr 2018 10:00 to 30 Apr 2018 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.