^ Back to Top

ประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561 ชิงโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา
 2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพสาหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
 3. เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการเป็นแบบอย่างของการประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิจัย

 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ
 • ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค

ประเภทรางวัลผลงานวิจัย

 1. รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
  • รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค มี 3 ระดับ ได้แก่
   • ระดับดีเด่น ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
   • ระดับดี ได้รับเกียรติบัตร
   • ระดับชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
  • ผลงานวิจัยระดับดีเด่นและระดับดี จะต้องนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยให้เป็น “ผลงานวิจัยระดับประเทศ” ต่อไป
  • ผลงานวิจัยระดับชมเชย จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ (Poster Presentation) ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561
  • ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลไม่จากัดจำนวน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพผลงานวิจัยระดับภูมิภาคที่คุรุสภากำหนด
 2. รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ
  • รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลไม่จากัดจำนวน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพผลงานวิจัยระดับประเทศที่คุรุสภากำหนด

การส่งผลงาน

 • ส่งด้วยตนเอง : สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ส่งทางไปรษณีย์ :
  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ
  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  (วงเล็บมุมซองด้านขวาบน "ส่งผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2561")

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ 
 • สำหรับการส่งผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2280 6366

Deadline: 
29 Jan 2018 10:00 to 28 Feb 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.