^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร”

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

ข้อกำหนดในการประกวดฯ

 1. “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” หมายความถึง
  • สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรกล/อุปกรณ์/ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลัก
  • สิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตพลังงานและสามารถนำพลังงานไปใช้ในการเกษตรอื่น ๆ
  • เครื่องจักรกลสามารถนำไปจัดการกับสิ่งแวดล้อม หรือจะผลิตให้เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ได้
 2. เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิบัวหลวง เรื่อง "การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561" จะต้องมีสัญชาติไทยและต้องเสนอรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง พิจารณาภายในเวลาที่กำหนด
 3. สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และจะต้องเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรหรือพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ของผู้อื่น
 4. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มเติมและเสร็จสิ้นจนนำไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริง มีความปลอดภัย ทนทานในการใช้งาน สามารถประยุกต์และนำเข้าสู่ภาคการผลิตและจำหน่ายได้ โดยไม่ใช่แบบจำลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. สิ่งประดิษฐ์ฯ นั้น ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการนี้ ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง หากเคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาก่อนแล้วนับตั้งแต่วันประกาศ สิ่งประดิษฐ์ฯ นั้นจะต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง เป็นผู้คัดเลือกตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สมควรได้รับรางวัล ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน
 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ มีดังนี้
  • เป็นผู้คิดค้นขึ้นเองหรือมีการดัดแปลงปรับปรุงต่อยอด
  • ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นหรือดัดแปลง โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของการประดิษฐ์ ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีที่ถูกต้อง
  • ศักยภาพของการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบไปผลิตในเชิงการค้า
  • ความพร้อม ความสะดวก ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงผลกระทบต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   การตัดสินรางวัล จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561
 8. มูลนิธิบัวหลวงสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด ดังนี้
  • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
  • รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
  • รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
  • รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
   กรณีสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และทำการสาธิตการ ทำงานให้คณะกรรมการตรวจสอบภาคสนาม จะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการเตรียมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ นั้นเป็นเงิน 2,000 บาท หากไม่พร้อมที่จะสาธิตการทำงาน คณะทำงานขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณางดการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว และหากไม่มีสิ่งประดิษฐ์ฯ ใด เข้าเกณฑ์รับรางวัลหนึ่งรางวัลใด คณะกรรมการฯ มีสิทธ์ิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลและเงินสนับสนุนนั้นได้
 9. ผลการตัดสินให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวงจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบต่อไป
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสิ่งประดิษฐ์ฯ นั้น ไปตั้งแสดงนิทรรศการและสาธิต ณ สถานที่ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวงกำหนด โดยมูลนิธิบัวหลวงจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ติดตั้ง และรื้อถอนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามความเหมาะสม
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมพบปะสนทนากับผู้ที่สนใจ ซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการจำหน่าย ตามวัน เวลาที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

 • สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ 61”
  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์)
 • หรือทาง E-mail : machine@most.go.th หัวข้อ “ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ 61” (ยึดตามวันที่ส่ง)

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงานที่จะออกตรวจภาคสนาม : ภายในเดือนมีนาคม 2561
 • คณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์ฯ ลงพื้นที่ออกตรวจภาคสนาม : เมษายน – พฤษภาคม 2561
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงาน : ภายในเดือนมิถุนายน 2561
 • ประชุมคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล : ภายในเดือนมิถุนายน 2561
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัล : ภายในเดือนมิถุนายน 2561
 • มอบรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล : เดือนกรกฎาคม 2561

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นเป็ นช่วงเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  โทรศัพท์ (๐๒) ๓๓๓-๓๙49, (๐๒) ๓๓๓-๓๙24 โทรสาร (๐๒) ๓๓๓-๓๙๓2
 • สำนักงานมูลนิธิบัวหลวง เลขที่ ๓๓๓ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
  โทรศัพท์ (๐๒) ๒๓๐-๒๕๖๐, ๒๓๐-๒๕๖๒  โทรสาร (๐๒) ๒๓๑-๕๔๘๘
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
Deadline: 
15 Jan 2018 10:00 to 28 Feb 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.