^ Back to Top

ประกวดดนตรีไทย ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ประกวดดนตรีไทย ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปีพุทธศักราช 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปีพุทธศักราช 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

วงดนตรีเข้าประกวด
วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์

เพลงที่ใช้ในการประกวด

 • เพลงทดสอบเครื่องดนตรีและขับร้อง จะต้องเป็นบทเพลงในอัตราจังหวะสองชั้น โดยใช้เนื้อร้องที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) ดังนี้

ผู้สำเร็จ ราชการ งานแผ่นดิน จอมนรินทร์ ปิยะองค์ พระทรงศรี
ทั่วเขตขาม จารึกถึง ซึ่งความดี นับได้ร้อย ห้าสิบปี ที่ผ่านมา
สมเด็จเจ้า พระยา สง่าศรี เสนาบดี สร้างงาน ตระการค่า
ลูกสุริยะ รวมใจพร้อม น้อมบูชา สร้างศรัทธา ระลึกซึ้ง ถึงพระคุณ

 • เพลงบังคับ พระอาทิตย์ชิงดวง 2 ชั้น เนื้อร้องของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) (ให้เลือกเครื่องดนตรีซออู้ หรือขลุ่ยเพียงออในการว่าดอก)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

รายละเอียดการสมัครและการประกวด

 • การสมัคร
  • สถานศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมการประกวด สามารถกรอกข้อมูลในใบรับสมัครและจัดส่งได้ที่
   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   ที่อยู่ 1061 อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • E-mail: newlccs@hotmail.com
  • ภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
 • การประกวด
  วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องบรรเลงและขับร้องต่อหน้าคณะกรรมการในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกำหนดให้ทุกวงใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องปี่พาทย์ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น สำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ทุกวงสามารถใช้เครื่องดนตรีของตนเองหรือใช้เครื่องดนตรีที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงาน
  • ผศ.รังสรรค์ บัวทอง โทรศัพท์ 081 401 3061
  • อ.ตั้งปณิธาน อารีย์ โทรศัพท์ 081 889 9348
  • อ.เชาวน์มนัส ประภักดี โทรศัพท์ 081 274 2130
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ที่อยู่ : 1061 อิสรภาพ 15 เขต ธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • โทรศัพท์ 02 473 7000 ต่อ 1500 โทรสาร 02 466 6664
  • E-mail : newlccs@hotmail.com
Deadline: 
29 Dec 2017 10:00 to 15 Jan 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.