^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้าน "Architecture design contest 2018"

ประกวดออกแบบบ้าน "Architecture design contest 2018"

บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน "Architecture design contest 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิต/นักศึกษา พร้อมคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเวที ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในงานออกแบบ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท จาก นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมการส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อคัดเลือก นิสิต/นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีฝีมือและมีความสามารถ เข้าร่วมทางานกับบริษัทฯในอนาคต
 5. เป็นกิจกรรม CSR ของบริษัทฯด้านหนึ่ง ในการสนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

รูปแบบการประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวด ต้องออกแบบบ้าน Modern tropical style (บ้านเขตร้อนสมัยใหม่) บนพื้นที่ขนาด 172 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 180-220 ตารางเมตร (กำหนดให้มีอย่างน้อย 2 ห้องน้ำ / 2 ห้องนอน / 1 ห้องครัว / 1 ห้องนั่งเล่น) แบบบ้าน ต้องเลือกใช้สินค้าทีพีไอที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก (ยกเว้น ในส่วนที่บริษัทฯไม่ได้ทำการผลิต เช่น เหล็ก,กระจก,ประตู-หน้าต่าง,สุขภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ต้องมีไม่น้อยกว่า 70% ของวัสดุก่อสร้างทั้งหมดที่ spec ลงในแบบ “ไม่นับช่องเปิดต่างๆ” โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว เท่านั้น (1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 แบบ แต่มีสิทธิ์รับรางวัล สูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ยกเว้น รางวัล Popular voteสามารถรับคู่กับรางวัลอื่นๆได้)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็น นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นบุคคลคนเดียว โดยต้องระบุชื่อ-นามสุล, เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่, สถานศึกษา, สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, อีเมล์
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีสถานะเป็นนิสิต/นักศึษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดในช่วงเวลาจัดการประกวด

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

 1. ระบุ แนวคิดในการออกแบบ แปลนบ้าน รูปด้าน/รูปตัด ภาพ Perspective และรายละเอียดวัสดุรายการที่กำหนด/เลือกใช้
 2. ส่งเป็นไฟล์ PDF แสดงผลงาน ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi (สำหรับ Print บนกระดาษขนาด A1 แนวตั้ง) 1 หน้า / 1 ผลงาน
 3. ส่งผ่านทาง email : arch-mkt@tpipolene.co.th หรือ ส่งมายัง บมจ. ทีพีไอ โพลีน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ระยะเวลา

 • รอบการคัดเลือก
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
  • แจ้งผลการตัดสินผลงานผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ผลงาน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561
 • รอบการตัดสิน (สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 แบบ)
  • เข้านำเสนอผลงานพร้อมโมเดลขนาด 1:100 , ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  • การเปิดโหวตรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันที่ 2-21 มีนาคม 2561 ทาง www.facebook.com/TPIPolene

เงินรางวัล

 • เงินรางวัลรอบคัดเลือก
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท รวมทั้งหมด 10 รางวัล
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลในรอบคัดเลือก จะต้องเดินทางมารับเงินรางวัลเองที่ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในช่วงวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 โดยทางบริษัทฯ จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้กรณีสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ส่งแบบแล้วผ่านการคัดเลือกมีเหตุจาเป็นไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ ให้แจ้งความประสงค์และเหตุผลมายังบริษัทฯ โดยบริษัทจะพิจารณาให้ตามเหตุผลสมควร หากพิจารณาอนุมัติ จะสามารถมารับเงินรางวัลดังกล่าว ได้ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
 • เงินรางวัลรอบตัดสิน
  • รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัล *Popular Vote (แบบยอดนิยม) จานวน 5 รางวัล : เงินรางวัล 2,000 บาท (*มียอด กด Like แฟนเพจสูงสุด)

หมายเหตุ ผู้ชนะเลิศในประกวดออกแบบครั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณาเชิญสัมภาษณ์งาน เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เมื่อจบการศึกษาในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

 • email : arch-mkt@tpipolene.co.th
 • www.facebook.com/TPIPolene
Total Prize Money: 
150,000 Baht
Deadline: 
19 Dec 2017 10:00 to 15 Feb 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.