^ Back to Top

ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route” ระดับปริญญาตรี

ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route” ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route” ระดับปริญญาตรี ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ

รายละเอียดการประกวด
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการสร้างทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาคทฤษฏีสู่การดำเนินธุรกิจจริง ซึ่งในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนเร็วขึ้น นักธุรกิจสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและก้าวสู่ธุรกิจที่สร้างรายได้บนรากฐานแนวคิดการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดการประกวดแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route” ระดับปริญญาตรี  ในงาน “พระนครวิชาการ” ครั้งที่ ๖ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งจำเป็นจะต้องปลูกฝังแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลขณะกำลังศึกษาอยู่

โครงการนี้ให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนอย่างละเอียดรอบครอบ วิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีด้วยวิธีการเขียนแผนธุรกิจ และความสามารถในการนำเสนอด้วยบุคลิกที่เหมาะสมกับนักธุรกิจที่ดี โดยประเด็นสำคัญคือ ต้องอยู่บนพื้นฐานแนวคิด Digital Business Startup เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนบริเวณ “สถานีรถไฟฟ้า BTS” ที่เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้จริง

วัตถประสงค์

 1. เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางอาชีพในยุคดิจิทัล จากการสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษา
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดยใช้ความรู้สร้างแผนธุรกิจสู่ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์อันที่สามารถแสดงต่อสาธารณชนได้
 3. เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์แผนธุรกิจเพื่ออนาคตโดยใช้ดิจิทัลเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาธุรกิจ
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกลุ่มนักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

ประเด็นหลัก

 1. แนวคิด Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route”
 2. ธุรกิจต้องมีความยั่งยืน

พื้นที่หลักในการพัฒนาธุรกิจ
“สถานีรถไฟฟ้า BTS” ผู้แข่งขันแต่ละทีม เป็นผู้กำหนดสถานีรถไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ณ สถานีใดก็ได้ที่ใช้งานในปัจจุบัน ณ ประเทศไทย

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครตั้งแต่ - 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง E-Mail : varunya_kaew@yahoo.com
 • ส่งผลงาน (Power Point) จำนวนไม่เกิน 30 หน้า ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB ทางอีเมล์ varunya_kaew@yahoo.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 (เมื่อส่งเมล์แล้วทางกรรมการจะส่งเมล์ยืนยันการสมัครของท่าน)
 • ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม วันที่ 10 มกราคม 2561
 • นำเสนอผลงาน และตัดสิน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 30 มกราคม 2561
 • วันประกาศผลการประกวด
  • รอบคัดเลือก 10 มกราคม 2561
  • รอบตัดสิน 30 มกราคม 2561

ติดต่อสอบถาม
อ.วรัญญา แก้วเชือกหนัง 0830056642

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ.วรัญญา แก้วเชือกหนัง

Contest Type: 
Deadline: 
19 Nov 2017 10:00 to 30 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.