^ Back to Top

ประกวด สุดยอดคนเบาหวาน: ชีวิตยืนยาว สุขภาพดี มีความสุขกับเบาหวาน “Ultimate Diabetes: Live Strong Long Life with Diabetes”

ประกวด สุดยอดคนเบาหวาน: ชีวิตยืนยาว สุขภาพดี มีความสุขกับเบาหวาน “Ultimate Diabetes: Live Strong Long Life with Diabetes”

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญผู้เป็นเบาหวาน สมัครเข้าร่วมการประกวด สุดยอดคนเบาหวาน: ชีวิตยืนยาว สุขภาพดี มีความสุขกับเบาหวาน “Ultimate Diabetes: Live Strong Long Life with Diabetes” ชิงรางวัล “ต้นแบบคนเบาหวานสุขภาพดี” พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้เป็นเบาหวานในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และดพรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสพคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดพเนินชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
3. เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานให้มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว สามารถดพรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะแห่งตน (self efficacy) ของผู้เป็นเบาหวานยุค 4.0 (รู้จักเบาหวานเพื่อป้องกันโรค รู้ทันเบาหวานเพื่อควบคุมโรคให้ดี ลดการเกิดแทรกซ้อนจากเบาหวาน) โดยมีแนวปฏิบัติในการจัดการเบาหวานด้วยตนเองอย่างมีสุขภาวะ (diabetes self-management in a healthy lifestyle)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการวินิจฉัยนานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ควบคุมุเบาหวานได้ดี สุขภาพดี สามารถทำงานหรือทากิจวัตรประจำวันได้ ไม่เป็นภาระพึ่งพิงของผู้อื่น

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางอีเมล info@dmthai.org ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
  • ประกาศผล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/dmthai.org

Deadline: 
01 Nov 2017 07:18

Members Online

There are currently 0 users online.