^ Back to Top

ประกวดแผนธุรกิจ "THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION"

ประกวดแผนธุรกิจ "THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION"

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ "THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสทางอาชีพในยุคดิจิทัลแก่ผู้ที่เข้าร่วม ได้จุดประกายและพัฒนาความคิดและต่อยอดผลงานให้เป็นอาชีพในอนาคต
2. เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้และสามารถนาเครื่องมือดิจิทัลมาสร้างสรรค์แผนธุรกิจเพื่ออนาคต เสริมสร้างประสบการณ์และขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
3. พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเอกชน และกลุ่มเยาวชน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และให้กาลังใจแก่นักพัฒนาผลงาน ในอันที่จะแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน
5. เพื่อให้ความรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นแก่ผู้ที่เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ระยะเวลาการรับสมัครและการจัดงาน
1. นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปวช. สามารถทาการรวมกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน เพื่อสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถส่งใบสมัคร และส่งคลิปแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า “หัวข้อ การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล” ในรูปแบบของ File เพื่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลุ่มที่ผ่านเข้ารอบ โดยจะประกาศผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
3. กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการในโครงการ THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION แล้ว จะได้เข้าร่วมอบรม Online จากนั้นทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะกาหนดโจทย์ของผลิตภัณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมเขียนแผนธุรกิจขึ้นหลังจากนั้น 1-2 เดือน ให้นาเสนอแผนธุรกิจให้กรรมการคัดเลือกว่าผ่านหรือไม่
4. กรรมการจะคัดเลือกกลุ่มที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10-20 กลุ่มให้ผู้บริหารในกลุ่มเลือก แผน อาจ กาหนดเป็น ABC grade ถ่ายทอดสด ผ่านสถานี RSU Wisdom TV

รางวัลและรายละเอียด
เพื่อชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา ทุนทาธุรกิจการให้รางวัลการประกวดจะแบ่งออก ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 2 ทุน (ทุน 100% และทุน 50%) *ไม่สามารถให้ผู้อื่นรับทุนแทนได้*
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล และรางวัลอื่นๆ สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จากโครงการ THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION

ติดต่อสอบถาม
02-997-2222 ต่อ 3202 , 1008 นายกฤษณะ เลิศเกษตรวิทยา และ นางสาวสุดารัตน์ บารุงเขตต์

Contest Type: 
Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
20 Sep 2017 02:20

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod