^ Back to Top

ประกวดออกแบบ "LINE Creators Market Sticker Contest ปี 3" หัวข้อ "บอกรักผ่าน LINE" (Express your LOVE via LINE)

ประกวดออกแบบ "LINE Creators Market Sticker Contest ปี 3" หัวข้อ "บอกรักผ่าน LINE" (Express your LOVE via LINE)

LINE Creators Market ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "LINE Creators Market Sticker Contest ปี 3" หัวข้อ "บอกรักผ่าน LINE" (Express your LOVE via LINE) ชิงทริปไปเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ

กติกาการประกวด
1. ออกแบบสติกเกอร์อันแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงการบอกรักในแบบต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “บอกรักผ่าน LINE” จำนวน 3 แบบ (โดยอาจเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว) พร้อมคำบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน
2. ส่งผลงานตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้

 • รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์ภาพนิ่ง
  • รูปแบบไฟล์ (Format): PNG
  • ขนาด: กว้าง 1,000 พิกเซล × สูง 1,000 พิกเซล
 • รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation)
  • รูปแบบไฟล์ (Format): GIF
  • ขนาด: กว้าง 320 พิกเซล × สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม ด้านใดด้านหนึ่งต้องมีขนาดอย่างน้อย 270 พิกเซล และขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
  • ระยะเวลาเคลื่อนไหว: ไม่เกิน 4 วินาทีต่อสติกเกอร์ 1 ตัว

หมายเหตุ
ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท โดยในกรณีที่ผลงานได้รับคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว

ระยะเวลา

 • ริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7)
 • LINE จะประกาศผลในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7) ผ่านทางอีเมล์

ของรางวัล
ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลเป็นทริปไปเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ โดยแบ่งจำนวนรางวัลตามรูปแบบผลงาน ดังนี้

 • สติกเกอร์ภาพนิ่ง จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)
 • สติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation) จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้อง และ LINE มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • ของรางวัลตามที่ระบุข้างต้นนี้เป็นของรางวัลเพียงสิ่งเดียวที่ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ โดยระหว่าง LINE กับ ผู้ชนะการแข่งขันโครงการนี้ ไม่มีข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นเงินใดๆ อีก

การตัดสินผลงาน
1. ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน
2. ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์
3. การที่สามารถนำสติกเกอร์ไปใช้ได้จริงในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

 • ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เป็นพนักงานของ LINE ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นผลงานของผู้เข้าแข่งขันโดยตรงเท่านั้น โดยไม่สามารถให้ผู้อื่นออกแบบหรือส่งเข้าประกวดแทนผู้อื่นได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเข้ามาในระบบ creator.line.me แล้ว รวมถึงการใช้คาแรกเตอร์เดียวกัน
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงในลักษณะภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อ ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่ส่อไปทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นบุคคลหรือสิ่งใด ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม
 • ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่เกิดจากหรือมีส่วนใดๆ อันละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่นใดที่กฎหมายรับรองไว้
 • ผู้เข้าแข่งขันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้ผลงานตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Use) ตามที่ปรากฏในลิงค์ creator.line.me/th/terms
 • ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้เข้าประกวดให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผิดหลง ปิดบัง หรือละเว้นการให้ข้อมูล ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในสาระสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่จำเป็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขัน เรียกคืนของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับไปจากการเข้าร่วมโครงการ ลบผลงานออกจากระบบ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ (หากมี)
 • ผู้เข้าแข่งขันได้อ่าน ตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Use) ตามที่ปรากฏในลิงค์ creator.line.me/th/terms และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏในลิงค์ terms.line.me/line_rules/?lang=th
 • ในกรณีที่มีการขัดหรือแย้งกันระหว่างกฎการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ใช้กฎการแข่งขันนี้บังคับเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งนั้น
File attachments: 
Deadline: 
01 Sep 2017 (All day) to 08 Oct 2017 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod