^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "Rabbit PHOTO CONTEST"

ประกวดภาพถ่าย "Rabbit PHOTO CONTEST"

Rabbit Resort Pattaya ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Rabbit PHOTO CONTEST" ชิงรางวัลเงินสด และ voucher ที่พักสุดหรูมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

กติกาและเงื่อนไขการประกวดทั่วไป

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งรอบคัดเลือก และรอบตัดสิน ต้องใช้กล้อง Digital บันทึกภาพเท่านั้น
 2. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่แรบบิท รีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 4. ห้ามทำการละเมิดความเป็นส่วนตัวของแขกที่มาพัก หรือกระทำการใดๆ อันเป็นที่รบกวนแขกที่มาพักหรือมารับประทานอาหาร ทั้งนี้ สามารถปรึกษาขอบเขตที่สามารถกระทำได้กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของแรบบิท รีสอร์ทเป็นกรณีๆ ไป
 5. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ถูกส่งมาในรอบตัดสินเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางคณะผู้จัดงาน และ แรบบิท รีสอร์ท รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทตลอดไป โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้นๆ
 6. แรบบิท รีสอร์ท จะเป็นผู้กำหนดวันให้ผู้เข้าแข่งขันรอบตัดสินแต่ละท่าน และจัดสรรห้องพักต่างๆ จำนวนสองท่านต่อหนึ่งห้องตามความเหมาะสม
 7. สำหรับสถานที่นัดพบในการเดินทางสู่พัทยา แรบบิท รีสอร์ทจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบแต่ละท่านทราบต่อไป
 8. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการเดินทางมาด้วยตัวเองในรอบตัดสินก็สามารถทำได้
 9. แรบบิท รีสอร์ท ไม่มีนโยบายนำภาพที่ส่งมาในรอบคัดเลือกไปเผยแพร่หรือใช้งานใดๆ
 10. สำหรับขั้นตอนการส่งภาพในรอบตัดสิน แรบบิท รีสอร์ทจะทำการแจ้งแก่ผู้เข้ารอบต่อไป
 11. ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 12. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะผู้จัดงานมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น รวมถึงเรียกคืนรางวัลภายหลังได้ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาและเงื่อนไข

 • รอบคัดเลือก
  • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งรูปภาพเข้ามาให้กรรมการพิจารณาในรอบคัดเลือกคนละ 5 ภาพ
  • ภาพที่ส่งเข้ามาควรเป็นภาพแนวสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก ภาพวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานที่ท่องเที่ยว เหล่านี้เป็นต้น
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาคัดเลือกนั้นต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีด้านยาวที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 1,500px และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัว อักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
  • ตั้งชื่อภาพด้วย นามสกุล_ตัวอักษรแรกของชื่อ_เลขลำดับภาพ เช่น ภาพที่ 1 ของ นางสาว Manee Meejai จะเป็น Meejai_M_1.jpg
  • ส่งมาที่ rabbitphotocontest@gmail.com
  • ตั้งชื่อ Subject ว่า Rabbit Photo Contest + ชื่อและนามสกุล ภาษาไทย
  • ในส่วนข้อความให้ระบุ
  • ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
  • ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
  • เบอร์โทรติดต่อ
  • E-mail
  • ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 26 ท่าน จะได้ร่วมเดินทางไปแข่งขันรอบตัดสินที่ แรบบิท รีสอร์ท พัทยา
 • รอบตัดสิน
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งภาพที่ถ่ายภายในและบริเวณรอบๆ แรบบิท รีสอร์ท เข้าประกวด เป็นภาพชุด ชุดละ 10 รูปดังนี้
   • รูปภาพภายนอกห้องพักส่วนหน้า จำนวน 1 รูป
   • รูปภาพภายในห้องพัก จำนวน 1 รูป
   • รูปภาพในส่วนของสวนหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รูป
   • รูปภาพบริเวณสระว่ายน้ำ ( สระครอบครัวหรือสระผู้ใหญ่ ) จำนวน 1 รูป
   • รูปภาพบริเวณสำนักงาน (Front Office) จำนวน 1 รูป
   • รูปภาพชายหาด-ทะเล บริเวณ แรบบิท รีสอร์ท จำนวน 1 รูป
   • รูปภาพบริเวณร้านอาหารที่แรบบิท รีสอร์ท (Chefs Company) จำนวน 1 รูป
   • รูปภาพบาร์ส่วนหน้าแรบบิท รีสอร์ท จำนวน 1 รูป
   • รูปภาพที่เกี่ยวกับอาหาร จำนวน 1 รูป
   • รูปภาพที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม จำนวน 1 รูป
  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ชุด
  • ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการกลับมาถ่ายซ่อมหรือต้องการถ่ายนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด สามารถทำได้ แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง หากเป็นการถ่ายภายในแรบบิท รีสอร์ท ต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าทุกครั้ง
  • การตัดสินจะพิจารณาจากภาพต่างๆในชุด โดยมีการให้คะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเพื่อทำการจัดอันดับรางวัล
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาประกวดในรอบตัดสินต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีด้านยาวที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 5,400px และมี Resolution 300dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัว อักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ รวมถึงต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ (RAW) มาด้วย
  • การตกแต่งสามารถทำได้ และไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ภาพ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ดูผิดเพี๊ยนจากสิ่งที่เป็นอยู่ เช่น นำสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงใน แรบบิท รีสอร์ท ซ้อนเข้ามาในภาพ หรือตัดโครงสร้างตลอดจนวัตถุ หรือ วัสดุ สำคัญที่นำมาใช้ตกแต่งออกไป ทั้งนี้อนุญาตให้ทำการลบเศษขยะ ฝุ่นและสิ่งที่ให้ผลในแง่ลบออกได้ รวมถึงการปรับแต่ง สีสัน Contrast ได้ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินสด 25,000 บาท + ห้องพัก Forest Room + อาหารเช้า 2 วัน 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน) มูลค่า 8,000 บาท
 • รางวันที่ 2 เงินสด 15,000 บาท + ห้องพัก Forest Room + อาหารเช้า 2 วัน 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน) มูลค่า 8,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท + ห้องพัก Forest Room + อาหารเช้า 2 วัน 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน) มูลค่า 8,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ห้องพัก Forest Room + อาหารเช้า 2 วัน 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน) มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

กำหนดการ

 • กำหนดส่งภาพรอบคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ – 17 กันยายน 2560
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก 24 กันยายน 2560 ทาง Facebook : www.facebook.com/rabbitresort.my
 • ทางแรบบิท รีสอร์ทจะเป็นผู้จัดหารถ รับ-ส่ง กรุงเทพฯ-พัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 26 ท่านได้เดินทางมาถ่ายรอบตัดสินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการกำหนดให้เข้าพักที่แรบบิท รีสอร์ท เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้าและกลางวัน ในช่วงใดช่วงหนึ่งดังต่อไปนี้
  • เดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าพักวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม และ checkout วันที่ 10 ตุลาคม 2560
  • เดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าพักวันพุธที่ 11 ตุลาคม และ checkout วันที่ 12 ตุลาคม 2560
 • กำหนดส่งภาพรอบตัดสิน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผลรอบตัดสิน วันที่ 22 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการตัดสินภาพ

 • ไพศาล บัณฑิตยานนท์
  ประธานกรรมการบริหาร แรบบิท รีสอร์ท
  ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
 • Ms. Deborah Diane Fontaine
  Managing Director, Rabbit Resort
 • ไพศาล เจริญจรัสกุล
  ที่ปรึกษารายการ SPIRIT OF ASIA ทางช่องไทยพีบีเอส
  หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” โดยทรู คอร์ปอเรชั่น
 • วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RPST)
  ศิลปินช่างภาพรางวัลระดับ ASEAN
 • พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล
  ที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RPST)
 • ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
  ที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RPST)

ติดต่อสอบถาม

 • คุณ ลลิตา ปามา
 • โทร 094-6246964
 • Email: rabbitphotocontest@gmail.com
Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
31 Aug 2017 10:00 to 17 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.