^ Back to Top

ประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest”

ประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest”

Krungsri Consumer ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

 • นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 3 และ ปี 4
 • การประกวดเป็นรูปแบบของทีม ๆ ละ 2-4 คน
 • ไม่จำกัดคณะ
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวด

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถส่งผลงานที่เคยผลิตระหว่างเรียนเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผลิตโดยผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัล
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรม และจริยธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้นไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกจากบริษัทหรือไม่ ให้ตกเป็นสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • บริษัทและบริษัทในเครือมีสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้น รวมทั้งมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการโดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการหรือเรียกรางวัลคืนได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจงเหตุผลสำหรับผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการฟ้องร้องโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรณีอื่นใด ในกรณีที่บริษัทนำผลงานที่เข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือนำไปใช้งานใดๆ ก็ตาม
 • บริษัทไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 • ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดขึ้นทุกประการ

รอบการประกวด

 1. การประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกรอบแรกซึ่ง นอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆแล้วยังมีการเชิญตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อไปพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ให้ นิสิต นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยโดยรอบนี้ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเรื่อง “ฉลาดคิด ฉลาดใช้” ผ่านรูปแบบของโครงงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองผลงาน และทางกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกผลงานเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไป 20 ชิ้นงาน
 2. รอบที่ 2 เป็นรอบของการนำเสนอ 20 ชิ้นงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยนิสิต นักศึกษาที่มีผลงานผ่านเข้ารอบนี้ ต้องมานำเสนอโครงงาน(ไม่จำกัดรูปแบบ)ที่จัดทำขึ้นกับคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย โดยในรอบนี้นอกจากนิสิต นักศึกษา จะได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอแล้วทางกรุงศรี คอนซูมเมอร์ยังจัด ให้มีการอบรมคอร์สพิเศษต่าง ๆจาก กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่ออีกด้วย
 3. รอบตัดสิน 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท เพื่อนำไปผลิตสื่อในรูปแบบที่ถนัดเช่น Clip VDO หรือ Animation ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาทีเป็นชิ้นงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ในช่องทางของ Social Media และ Viral Media และนำเสนอผลงานในรอบตัดสินโดย มีรางวัลให้เป็นทุนการศึกษาให้ผู้ชนะในลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นจำนวน 100,000 บาท 50,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ และมีโล่เกียรติยศให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ของทีมที่ชนะพร้อมประกาศนียบัตรมอบให้ ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนี้

เกณฑ์การตัดสิน

 • 50% มาจากคณะกรรมการโดยดูในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจของเนื้อหา ตอบโจทย์ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้” และการสร้างแรงบันดาลใจในการนำไปปฏิบัติตามได้จริง
 • 40% มาจาก like & share ผ่าน Facebook Fan Page
 • 10% มาจาก SMS vote ในงานรอบตัดสิน

กำหนดการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 กันยายน 2560
 • คัดเลือกผลงานที่ผ่านการเข้ารอบ 20 ทีม วันที่ 10 ตุลาคม 2560
 • คัดเลือกผลงานที่ผ่านการเข้ารอบ 10 ทีมโดยการพูดนาเสนอผลงาน วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 • ช่วงผลิตผลงานเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2560
 • ส่งผลงาน 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
 • เผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทาง Facebook Fan page : ฉลาดคิด ฉลาดใช้และทาง website ต่าง ๆ เช่น pantip.com dek-d.com camp.in.th ni-sit zone.com ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2560
 • คัดเลือกผลงานรอบตัดสินในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ Siam Square One

รางวัลการประกวด

 • ทีมชนะเลิศ ได้ทุนการศึกษา 100,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาได้โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ทุนการศึกษา 50,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาได้โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ทุนการศึกษา 30,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาได้โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ที่หมายเลข 063-629-6451 และ 089-169-1749
 • Chalardkid.Chalardchai@gmail.com
Total Prize Money: 
180,000 Baht
Deadline: 
15 Aug 2017 10:00 to 30 Sep 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod