^ Back to Top

ประกวดแนวคิดด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะ "CONWOOD 9 SQUARE METRE Design Contest 2017"

ประกวดแนวคิดด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะ "CONWOOD 9 SQUARE METRE Design Contest 2017"

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอนวูด ร่วมกับ นิตยสาร art4d ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะ "CONWOOD 9 SQUARE METRE Design Contest 2017" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบพื้นที่สาธารณะให้สวยงามและเกิดประโยชน์จากการใช้สอยโดยไม่จำกัดแนวความคิด
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพในการนำความรู้ความสามารถมาผสมผสานกับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์จนออกมาเป็นผลงานที่น่าสนใจ
3. เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะจากผลิตภัณฑ์คอนวูด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. จะต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
2. สามารถรวมทีมได้ไม่เกินทีมละ 3 คน โดยแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

ประเภทพื้นที่สาธารณะที่กำหนดให้ส่งผลงานเข้าประกวด ยกตัวอย่างเช่น
1. Education Area (พื้นที่ในเขตสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย)
2. Garden Area (พื้นที่ในเขตสวนสาธารณะ)
3. School Area (พื้นที่ในเขตโรงเรียน)
4. Hospital and Wellness Area (พื้นที่ในเขตสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล)
5. Temple and Sanctuary Area (พื้นที่ในเขตวัดหรือโบราณสถาน)

หลักเกณฑ์ในการประกวด
1. ให้ออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดไม่เกิน 9 ตารางเมตร
2. ในการออกแบบ กำหนดให้เลือกใช้วัสดุผลิตภัณฑ์คอนวูดเป็นวัสดุหลัก โดยเน้นให้แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์คอนวูด สำหรับการออกแบบจะต้องคำนึงถึงมูลค่าการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งทางผู้ออกแบบต้องจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและประสานงานกับพื้นที่ที่จะก่อสร้างด้วยตนเอง ด้วยงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่รวมค่าผลิตภัณฑ์คอนวูด
3. ผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกคัดเลือกเหลือ 10 โครงการสุดท้าย ที่จะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำผลิตภัณฑ์คอนวูดในแต่ละรุ่นไปปรับใช้ในผลงานที่เข้ารอบ และนำมาเสนออีกครั้งในวันตัดสิน
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนี้จะต้องไม่เคยร่วมประกวด หรือถูกตีพิมพ์ หรือจัดจำหน่ายที่ใดมาก่อน ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดโครงการฯ ที่จะนำไปเผยแพร่ต่อได้ ทั้งนี้ทางผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปแบบการส่งผลงาน
1. ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และทัศนียภาพตามความเหมาะสม ขนาด A1 (59x84 cm.) จำนวน 1 เพลท ระบุชื่อผลงาน แนวความคิด การเลือกใช้วัสดุ และงบประมาณ (ตามความเหมาะสม) ลงในแบบ
2. ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ สถาบันการศึกษา คณะ และสาขาที่เรียน พร้อมวงเล็บว่า (CONWOOD 9 sq.m. DESIGN CONTEST) ที่มุมขวาล่างของชิ้นงาน
3. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล เป็นไฟล์สกุล pdf ความละเอียด 300 dpi พร้อมระบุข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

 • ส่งมาที่อีเมล์ conwood9sqmcontest@gmail.com หรือ conwood9sqmcontest@hotmail.com โดยให้นักศึกษาตั้ง Subject ด้วยชื่อ-นามสกุล ตามด้วยสถาบันการศึกษา
 • หรือส่งไฟล์ผลงานได้ด้วยตนเองที่ บริษัท Corporation 4d Limited (art4d Magazine) 81 สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ 10110

กำหนดการ

 • วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560 : เริ่มรับสมัครและส่งผลงาน (ดูจากตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นหลัก)
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลงานที่เข้ารอบ : 10 ทีมสุดท้าย ผ่านทาง Facebook ของ CONWOOD THAILAND และ art4d Magazine โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับไป
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : 10 ทีมที่เข้ารอบ เข้าร่วมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ : โรงงานคอนวูด จ.สระบุรี
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล POPULAR VOTE ผ่านทาง Facebook ของ CONWOOD THAILAND และ art4d Magazine โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับไป
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2560 : นำเสนอผลงาน ตัดสินผู้ชนะ และมอบรางวัล สถานที่ : Noble Ploenchit (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง คณะผู้ดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

การพิจารณารางวัล
1. วัสดุและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูด 40% : นำไปใช้ในพื้นที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม น่าสนใจ และใช้ประโยชน์ได้จริง
2. นวัตกรรมและเทคโนโลยี 25% : มีความเข้าใจในคุณสมบัติผสานนวัตกรรมที่นำมาใช้จนออกมาเป็นผลงานที่น่าสนใจ
3. แนวคิดการออกแบบ 25% : ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ความโดดเด่น ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่สาธารณะตามประเภทที่กำหนด และสามารถสร้างประโยชน์ใช้สอยให้เกิดกับพื้นที่สาธารณะนั้นๆ
4. งบประมาณการก่อสร้าง 10% : ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการสร้างจริงตามงบประมาณที่กำหนดเอาไว้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล มูลค่า 25,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และนำผลงานไปก่อสร้างจริง โดยคอนวูดจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไม้ คอนวูดและค่าก่อสร้างภายในงบประมาณ 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล POPULAR VOTE เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (บริษัท คอนวูด จะเป็นผู้คัดเลือกรางวัล POPULAR VOTE โดยจะนำผลงานทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์มาโพสต์บน Facebook ของ CONWOOD THAILAND ผลงานใดได้รับยอด Like สูงสุดจะได้รับรางวัลนี้ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล POPULAR VOTE ไม่จำเป็นต้องผ่านเข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย)

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02 260 2606-8 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 - 18:30 น.
 • อีเมล์ conwood9sqmcontest@gmail.com
 • conwood9sqmcontest@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Ketsiree Wongwan / นิตยสาร art4d

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
15 Aug 2017 10:00 to 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.