^ Back to Top

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ ชิง รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน สมัครเข้าแข่งขัน จานวน ๔๐๐ คน

เงื่อนไขการสมัคร
๑. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
๒. ใบสมัครต้องมีคำรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
๓. โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ คน (มีอาจารย์หรือผู้ปกครองมาดูแลผู้แข่งขัน ได้ ๑ คน)

ขั้นตอนการสมัคร
กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.royin.go.th หรือเพจราชบัณฑิตย- สภาในเฟซบุ๊ก โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง

โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า
ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะยืนยัน รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันให้ทราบทางเว็บไซต์ www.royin.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วิธีการแข่งขัน แข่งขันเป็นรอบ ดังนี้

 • ภาคเช้า
  • รอบที่ ๑ ตอบคำถามความรู้ด้านวรรณคดีไทย (เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระดับชั้นประถมศึกษา ๑-๖) ๒๕ คะแนน
  • รอบที่ ๒ การเขียนตามคำบอก ๒๕ คะแนน
  • รอบที่ ๓ การอ่านออกเสียง (ร้อยแก้วและกลอนสุภาพ) ๒๕ คะแนน (เมื่อรวมคะแนนทั้ง ๓ รอบแล้ว ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปจะได้เข้าแข่งขันในรอบที่ ๔)
 • ภาคบ่าย รอบที่ ๔ การฟังเพื่อจับใจความและเขียนย่อความ ๒๕ คะแนน

วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

รางวัล

 • นักเรียน
  • รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
  • นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร
 • อาจารย์
  • อาจารย์ผู้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนละ ๑ คน

ติดต่อสอบถาม
นางสาวศยามล แสงมณี, นางสาวนุชจรี เล็กบางพงศ์ และ นายณพล พรประศาสน์สุข
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๔๔, ๒๐๔๕ และ ๓๐๒๒

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
12 Aug 2017 10:00 to 31 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.