^ Back to Top

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย "Horse Young Wirter Award" หัวข้อ “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน”

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย "Horse Young Wirter Award" หัวข้อ “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน”

บริษัท นานมี จำำกัด - สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง ๗ - ๑๒ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย "Horse Young Wirter Award" หัวข้อ “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ใช้ทักษะการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ บ่มเพาะ ปลูกฝังนิสัยรักการเขียนตั้งแต่วัยเด็ก
๒. เพื่อพัฒนาตนเองในการฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียน
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม
๔. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย รักการอ่านและการเขียนด้วยลายมือ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ผู้ส่งงานเขียนเข้าประกวด แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

 • กลุ่มที่ ๑ ระดับอายุ ระหว่าง ๗-๙ ปี
 • กลุ่มที่ ๒ ระดับอายุ ระหว่าง ๑๐-๑๒ ปี

กติกาการเข้าร่วมประกวด

 • ขั้นตอนที่ ๑ เขียน “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน” เพื่อขอรับสมุดบันทึก
  • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวด เขียน “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน” พร้อมแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ ด้วยลายมือบรรจง พร้อมระบุชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน และวันเดือนปีเกิดไว้ด้านล่าง
  • ส่งผลงาน พร้อมแนบซองไปรษณีย์ ขนาด A๔ ที่จ่าหน้าซองถึงตนเอง เขียนชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน พร้อมติดดวงตราไปรษณียากร ๕ บาท เพื่อทางบริษัทจะจัดส่งสมุดบันทึก สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประกวดกลับไป
  • ส่งผลงาน พร้อมซองเปล่า มาที่
   บริษัท นานมี จำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ
   แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
   วงเล็บมุมซอง “สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน”
  • ผู้สนใจร่วมการประกวดจากทั่วประเทศ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสมุดบันทึก และใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ (สมุดบันทึก มีจำกัดเพียง ๓,๐๐๐ เล่มเท่านั้น)
 • ขั้นตอนที่ ๒ เขียนบันทึก และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
  • เมื่อผู้เข้าร่วมประกวดได้รับสมุดบันทึก ให้เขียนบันทึก ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “สนุกคิด สนุกเขียน…รายวัน”
  • เลือกบันทึกประจำวัน ที่ผู้เข้าร่วมประกวดมีความประทับใจที่สุด ๕ วัน ถ่ายเอกสารจากหน้ากระดาษสมุดบันทึกให้ชัดเจนพร้อมแนบใบสมัครโครงการ ส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท นานมี จำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ วงเล็บมุมซอง “สนุกคิด สนุกเขียน…รายวัน” ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับน้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ ผู้เขียนบันทึก เรไรรายวัน และเข้าแข่งขันการเขียนรอบชิงชนะเลิศ ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๕ คน รวม ๓๐ คน ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทาง www.nanmee.com วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ๓๐ คน ขอให้ส่งสมุดบันทึกเล่มจริง มาที่ บริษัท นานมี จำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ๑๐๕๐๐ วงเล็บมุมซอง “สนุกคิด สนุกเขียน…รายวัน” ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
  • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันการเขียนรอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับผู้ปกครอง ๑ - ๒ ท่าน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเขียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ระยะเวลาดˆำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาส่งผลงาน “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน” เพื่อขอรับสมุดบันทึก วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมี จำกัด ๑๔๖ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
 • ระยะเวลาส่งบันทึกที่ประทับใจที่สุด ๕ วัน ภายใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมี จำกัด ๑๔๖ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดูรายชื่อผู้เข้ารอบจาก www.nanmee.com
 • การประกวดสดและร่วมเข้ารับการอบรม มกราคม ๒๕๖๑
 • การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รางวัลเกียรติคุณ

 • กลุ่มที่ ๑ ระดับอายุ ๗-๙ ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
  • รางวัลพิเศษ ๕ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๖ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือสำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
 • กลุ่มที่ ๒ ระดับอายุ ๑๐-๑๒ ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
  • รางวัลพิเศษ ๕ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๖ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตาม ประมวลกฎหมายรัษฎากร

ติดต่อสอบถาม
ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐

Deadline: 
02 Aug 2017 10:00 to 10 Sep 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod