^ Back to Top

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์" ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำสำนวนที่ชนะการประกวดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา

วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดี และถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
บุคคลทั่วไปยกเว้นกรรมการตัดสิน

ลักษณะหนังสือ

 • แต่งเป็นภาษาไทย อธิบายความให้เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี อ่านเข้าใจได้ การยกตัวอย่างประกวด ถ้อยคำสำนวน และภาษาที่ใช้ ต้องเหมาะสม เข้ากันได้กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน สามารถโน้มน้าวจิตใจเด็กหรือผู้อ่านให้เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (อาจแต่งเป็นนิทานหรือเรื่องเล่าก็ได้)
 • เป็นสำนวนที่แต่งได้ครอบคลุมความหมายของคำว่า "ใจภักดิ์" มากที่สุด
 • เรื่องที่แต่งต้องเป็นเรื่องการสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมในพระไตรปิฎก และไม่อธิบายความย่ำยีลัทธิและศาสนาอื่น
 • วาดภาพประกอบเรื่องได้ แต่จะไม่นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน
 • พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พ็อยนต์ (point) หน้าละ ๒๘ บรรทัด ความยาว ๒๐ - ๒๕ หน้ากระดาษ A๔

การส่งผลงาน

 • ส่งเรื่องเข้าประกวดได้คนละ ๑ สำนวน
 • ให้ส่งต้นฉบับจำนวน ๓ ชุด พร้อมแผ่นซีดี (CD) ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่
  กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
 • ให้ส่งรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) มาพร้อมต้นฉบับด้วย
 • ให้ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกให้ชัดเจน
 • การส่งเรื่องเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนด มิเช่นนั้นจะไม่รับพิจารณา
 • ต้นฉบับที่ส่งประกวดทุกสำนวน สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะไม่ส่งคืน

การตัดสินรางวัล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนึ่งเป็นผู้ตัดสินและคัดเลือกสำนวนที่ดีที่สุด เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รวม ๓ สำนวน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดสำนวนใด จะทรงเลือกพิมพ์เป็นหนังสือพระราชทานในวันวิสาขบูชา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ลิขสิทธิ์ของเรื่องที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ ๑, ๒ และ ๓ เป็นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)
 • พระราชทานรางวัลในวันงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ภายหลังการตั้งเปรียญ)

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
 • โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๑๐, ๓๐๑๘, ๒๐๔๕ ในวันและเวลาราชการ
Deadline: 
02 Aug 2017 10:00 to 31 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.