^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย Olympus Photo Contest 2017 (OPC 2017) หัวข้อ "Cultures of Thailand : ความเป็นไทย"

ประกวดภาพถ่าย Olympus Photo Contest 2017 (OPC 2017) หัวข้อ "Cultures of Thailand : ความเป็นไทย"

Olympus Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Olympus Photo Contest 2017 (OPC 2017) หัวข้อ "Cultures of Thailand : ความเป็นไทย" ชิงรางวัล Olympus Japan Autumn Trip ณ ประเทศญี่ปุ่น และของรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

กติกาในการประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณะ (ภาพถ่ายที่อยู่ในสต็อกภาพ ถือว่า เป็นภาพที่เคยปรากฏต่อสาธารณะ) ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวด หรืออยู่ระหว่างการ ส่งเข้าประกวดในงานอื่นๆ ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ผู้เข้าประกวดเคยโพสต์ลงในเว็บไซต์ บล็อก หรือสื่อสังคม ของตนเองโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือภาพถ่ายที่เคยส่งไปยังเว็บไซต์ชุมชนของโอลิมปัส (Olympusphere) เป็นภาพถ่ายที่มีสิทธิส่งเข้าประกวด
 2. ภาพถ่ายต้องเป็นภาพต้นฉบับที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น และผู้เข้าประกวดจะต้องมีลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายโดยสมบูรณ์ ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับภาพถ่ายอันมีผลกระทบต่อสิทธิในภาพถ่ายของผู้เข้าประกวด จะต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้เข้าประกวด และ Olympus จะไม่รับรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หาก Olympus พบว่าภาพถ่ายเป็นภาพที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ผู้ประกวดไม่สิทธิโดยสมบูรณ์ในภาพถ่าย ภาพถ่ายนั้นจะถูกตัดสิทธิทันที และหาก Olympus พบว่า มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิในภาพถ่ายหลังจากมีการประกาศผลผู้ชนะ ผลการประกวดจะถูกเพิกถอน และผู้เข้าประกวดจะเสียสิทธิในการรับรางวัล
 3. หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฎภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุและบุคคลที่ปรากฎอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องยี่ห้อ Olympus เท่านั้น 
 5. การปรับแต่งภาพถ่าย สามารถทำได้ตามความเหมาะสมเช่น การปรับแสง สามารถใช้ฟังก์ชัน Art Filter หรือ Live Composite ในกล้องได้ การปรับแต่งต้องไม่ทำให้เรื่องราว หรือเนื้อหา หรือวัตถุหลักในภาพเปลี่ยนแปลงไป หามตัดต่อภาพ
 6. ในกรณีที่ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เป็นผู้ส่งภาพเข้าประกวด ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ปกครองก่อนส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 7. บุคคลทั่วไปรวมทั้งช่างภาพอาชีพสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ สำหรับพลเมืองที่พักอาศัย อยู่นอกประเทศไทย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี พนักงานของ Olympus และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด
 8. ผู้เข้าร่วมการประกวดจำเป็นต้องสมัครสมาชิก และส่งภาพเข้าประกวดผ่านเว็ปไซต์ Olympusphere.com/tha ในหัวข้อ OPC 2017 (Oympus Photo Contest 2017)
 9. สามารถส่งภาพถ่ายได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ (กรณีที่มีหัวข้อการประกวดหลายประเภท สามารถส่งภาพ ถ่ายได้สูงไม่เกิน 5 ภาพในแต่ละประเภทของการประกวด
 10. Olympus มีสิทธิในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด หรือ ความคิดเห็นใดๆ ที่ Olympus เห็นว่าไม่เหมาะสมสำหรับการประกวด เช่น เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่นศาสนา ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของ บุคคลใด ทั้งนี้หากภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลได้รับการพิจารณาในภายหลังว่ามีความไม่เหมาะสม Olympus มีสิทธิโดยเด็ดขาดในการพิจารณายกเลิกรางวัล
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะปรากฏบนเว็บไซต์ http://olympusphere.com/tha ตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นประกวดและหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น และอาจปรากฏในสื่อต่างๆ สำหรับส่งเสริมการขายของ Olympus (โปรดดูหัวข้อลิขสิทธิ์ภาพถ่ายที่เข้าประกวด) Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขภาพถ่าย ตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย
 12. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่าย หรือข้อมูลที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่ Olympus โดย Olympus มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่งและคัดเลือก ภาพถ่ายเพื่อออกแสดงในนิทรรศการหรือสื่อต่างๆ ที่ Olympus เห็นว่ามีความเหมาะสม
 13. ข้อกำหนดในการใช้งาน และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานของ Olympusphere
 14. การที่ผู้เข้าประกวดตกลงส่งภาพเข้าประกวดผ่านเว็ปไซต์ http://olympusphere.com/tha ถือว่า ผู้เข้าประกวดยอมรับกติกาและเงื่อนไขการประกวดที่กำหนดไว้นี้ทั้งหมดแล้ว

กำหนดการ

 • ส่งภาพประกวด วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9:00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 23:59 น.
 • ประกาศผู้ชนะในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 จะมีการประกาศผู้ชนะที่เว็ปไซต์นี้ตามวันเวลาด้านบน และประกาศตามช่องท่างอื่นๆของบริษัท เช่น Facebook โอลิมปัสจะติดต่อผู้ชนะผ่านทาง อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องใส่ข้อมูลที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์จริงที่สามารถติดต่อได้ ในการสมัคร
 • หากผู้ชนะไม่มีการตอบกลับ ภายในสองสัปดาห์นับจากที่บริษัทติดต่อไป หรือไม่สามารถติดต่อผู้ชนะได้ บริษัทถือว่าผู้ชนะคนนั้นสละสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการยกเลิกของรางวัล
 • วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับขันตอนการตัดสิน

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลที่ 1
  • เข้าร่วมทริปถ่ายภาพ Olympus Japan Autumn Trip ณ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 1 ที่นั่งมูลค่า 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล (ในกรณีที่ทริปถ่ายภาพถูกยกเลิก ของรางวัลจะถูกเปลี่ยนเป็นเลนส์ M.Zuiko Pro 1 ตัว (มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท)) และ
  • ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกตีพิมพ์ในปฏิทิน Olympusphere 2018
 • รางวัลที่ 2 
  • กล้องถ่ายรูป Olympus Tough TG-5 มูลค่า 16,990 บาท จำนวน 1 รางวัล และ
  • ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกตีพิมพ์ในปฏิทิน Olympusphere 2018
 • รางวัลที่ 3 
  • Olympus E-Voucher มูลค่า 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์โอลิมปัส จำนวน 3 รางวัล

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกาหรือเงื่อนในการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ติดต่อสอบถาม

 • กองการประกวด โอลิมปัส (ประเทศไทย)
 • E-Mail : imaging.oth@olympus-ap.com
 • Call Center : 02-787-8200
File attachments: 
Deadline: 
30 Jun 2017 09:00 to 20 Aug 2017 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.