^ Back to Top

ประกวดออกแบบพวงหรีด

ประกวดออกแบบพวงหรีด

พวงหรีด ดอกไม้สด มิสลิลลี่ ฟลาวเวอร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพวงหรีด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท

ที่มาของโครงการ
ทุกวันนี้เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่ทุกคนคิด ทุกกิจกรรมในทุกๆวันของเรา ล้วนแล้วต้องพึ่งพาการใช้พลังงานในการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนด้วยกันทั้งสิ้น

หนึงในของที่เรามักมีการสั่งซื้อ หรือสั่งทำเสมอๆ จนเป็นธรรมเนียม และค่านิยม ได้แก่ การส่งพวงหรีดเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจ แสดงความเคารพและให้กำลังใจท่านเหล่านั้น ในวาระที่ผู้ที่เรารักและเคารพประสบความสูญเสียแต่เราอาจจะไม่ทราบว่า พวงหรีดจำนวนมหาศาลในแต่ละวันที่นอกจากจะไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้แล้ว ทางวัดยังต้องมีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมในการ ขนย้าย และการทำลาย ได้แก่ ค่าแรง ค่าน้ำมันหรือค่าไฟฟ้า และส่งผลกระทบให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หลายๆคนมีความต้องการที่จะสั่งของในลักษณะใกล้เคียงกันที่จะสามารถแสดงความเสียใจในรูปแบบต่างๆ แต่ด้วยรูปแบบของดีไซน์ เช่นพวกผ้าห่มต่างๆที่นำมาพับและหุ้มด้วยพลาสติกก็ไม่สามารถตอบโจทย์ของผู้สั่ง ที่ยังต้องการความสวยงาม สำหรับคนบางกลุ่ม ควบคู่ไปกับการแสดงความเสียใจด้วยจึงเป็นที่มาของโครงการนี้ ที่เราอยากจะคัดเลือกนักออกแบบ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และต้องการความท้าทายเพื่อตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของธุรกิจ และเรื่องของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

แนวคิดในการประกวด
การออกแบบสิ่งที่เราจะสามารถใช้ส่งให้กับผู้ที่เรารักและเคารพเพื่อแสดงความเสียใจกับการสูญเสีย ซึ่งอาจจะไม่ต้องอยู่ในรูปแบบพวงหรีดก็ได้ แต่วัสดุจะต้องสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ หรือสามารถนำไปบริจาค รวมถึงความสวยงามเป็นหน้าเป็นตาของผู้สั่งซื้อเนื่องจากตามธรรมเนียมจะต้องมีชื่อผู้ร่วมไว้อาลัยอยู่บนพวงหรีดด้วย และที่สำคัญต้องเป็นประโยชน์กับบุคลลลุ่มอื่นๆในสังคมได้อีกด้วย

คุณสมบัติผู้ประกวด
นิสิตนักศึกษา ที่กำลังอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สัฐชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดชั้น คณะ ไม่ได้เป็นนักออกแบบมืออาชีพ

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด
1. ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครต้องเป็นข้อมูลจริงและรายละเอียดตามที่ระบุต้องครบถ้วน
2. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ด้วยตนเองไม่ใช่การทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือนำผลงานของบุคคลอื่นมา
3. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานทุกชิ้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดประกวดและอนุญาตให้ผู้จัดประกวดนำผลงานไปปรับปรุงเพื่อการค้าขายเชิงพาณิชย์ รวมถึงการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์การประกวด
4. ผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดประกวดและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อการค้า
5. เจ้าของผลงานที่ผ่านรอบแรกจะต้องเข้าฟังบรรยายและร่วมการประกวดตามที่กำหนดด้วยต้นเองไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์(ถ้ามี)

โจทย์
1. ต้องมีป้ายกำกับชื่อผู้ส่งให้เห็นได้ชัดเจน
2. รูปทรงไม่จำกัดมีจุดยึดติดตั้งสำหรับแขวนหรือวาง
3. วัสดุโครงและตัวพวงหรีดต้องสามารถใส่ของสำหรับบริจาคหรือเป็นของที่มีประโยชน์สามารถใช้ได้ 100%
4. ความสวยงามต้องอยู่บนพื้นฐานความสุภาพเป็นการให้เกียรติผู้เสียชีวิตและเป็นหน้าตาเป็นตาของคนมอบ
5. การเลือกของบริจาคที่จะมีในพวงหรีด (ถ้าผู้แข่งขันสามารถลงรายละเอียดได้) ถือเป็นคะแนนพิเศษ

ขอบเขตและกำหนดการ

 • 9 มิถุนายน-23 มิถุนายน 2560 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ขยายระยะเวลาส่งผลงานไปจนถึงวันศุกที่ 14 กรกฎาคม 2560
 • 23 มิถุนายน-25 มิถุนายน 2560 พิจารณาคัดเลือกจำนวน 5 ผลงาน
 • 26 มิถุนายน 2560 ประกาศผลรอบแรก (5 ผลงาน)
 • 1 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลรางวัล 1,2,3 และรางวัลตั้งใจ 2 รางวัล
 • 2 กรกฎาคม 2560  รับรางวัล

ประเภทรางวัล

 • รางวัลที่ 1: เงินสดจำนวน 10000 บาท
 • รางวัลที่ 2: เงินสดจำนวน 7000 บาท
 • รางวัลที่ 3: เงินสดจำนวน 5000 บาท
 • รางวัลตั้งใจ 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

การส่งผลงาน
1. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด เป็นประเภทบุคคลเดี่ยวเท่านั้น
2. ส่งผลงานตามโจทย์และวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • การออกแบบ 3 แบบพร้อมรายการชุดสิ่งของ (พร้อมรายการของที่จัด)
  • Set บริจาคผู้พิการที่ขาดแคลน (พวงหรีดที่นำไปบริจาคผู้พิการที่คาดแคลน)
  • Set บริจาควัดที่ขาดแคลน (พวงหรีดที่นำไปบริจาควัดที่ขาดแคลน)
  • Set บริจาคโรงเรียนที่ขาดแคลน (พวงหรีดที่นำไปบริจาคโรงเรียนที่ขาดแคลน)

3. File ผลงาน ระบุชื่อผลงานอธิบาย Concept ลงบนกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 หน้า ขนาดตัวอักษร 16 ptส่งผลงานเป็นภาพsketch หรือ Multimedia Design /File ต้นฉบับ PDF/JPG/TIFF ส่งมายัง email ตามที่แจ้งด้านล่าง
4. กรอกข้อมูลในใบสมัคร แนบสแกนสำเนาบัตรประชาชนพร้อมบัตรนิสิตนักศึกษาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ส่งผลงานตัวเองมาที่  email: meritbrigde@gmail.com

เกณฑ์การพิจารณา

 • รอบที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
  • แนวคิดการออกแบบสอดคล้องกับโจทย์ที่ให้ไป
  • คุณสมบัติของพวงหรีดมีรายละเอียดครบถ้วน
   • ป้ายชื่อคนให้
   • หูแขวน หรือบ่ารับขาวางพวงหรีด
   • ความสวยงาม ความโดดเด่น การมีนวัตกรรมและคุณค่าที่เป็นประโยชน์ของพวงหรีด
   • การห่อหุ้ม ปกป้องสินค้า และความสะดวกในการขนย้าย
 • เกณฑ์การพิจารณารอบตัดสิน
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ความสวยงามโดดเด่นเป็นหน้าเป็นตาของผู้ให้
  • ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงธุรกิจ
  • การนำหลักการตลาดกับแก่นแท้ของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้

ติดต่อสอบถาม
Facebook/พวงหรีดสะพานบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Katatip Sornmani

Total Prize Money: 
25,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Jun 2017 10:00 to 14 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.