^ Back to Top

ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2560

ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2560

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานสะเต็มศึกษาเป็น ตัวขับเคลื่อน
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ระดับชั้นการประกวด
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยแต่ละโครงงานประกอบด้วยนักเรียนจำนวนไม่เกิน 3 คน และครูที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน ซึ่งประกอบด้วยครูที่ปรึกษาหลักและครูที่ปรึกษารอง

รูปแบบการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
1. รอบแรก (คัดเลือก) คณะกรรมการจากส่วนกลางพิจารณาคัดเลือกรายงานโครงงานสะเต็มศึกษาฉบับเต็มของนักเรียนทุกสังกัด ทุกภาคทั่วประเทศเพื่อเข้าสู่รอบที่สอง
2. รอบที่สอง (ชิงชนะเลิศ) คณะกรรมการจากส่วนกลางตัดสินการนำเสนอโครงงานสะเต็มศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย

เงื่อนไขการส่งผลงานโครงงานสะเต็มศึกษา
1. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ของนักเรียน
2. ไม่เป็นโครงงานที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่น ถ้าเป็นโครงงานที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต้องมีการระบุแหล่งที่มาของโครงงานเดิม
3. ข้อมูลและรูปภาพ ที่นำมาประกอบการประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน ในกรณีมีละเมิดดังกล่าว คณะผู้จัดและคณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ไม่เป็นโครงงานที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ตรวจพบว่าโครงงานใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน หรือยกเลิกรางวัล
2. รางวัลระดับชาติ หมายถึง รางวัลซึ่งได้รับจากงานประกวดที่มีหรือที่จัดโดยองค์กรของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งที่จัดโดยสมาคมต่างๆ ที่เปิดรับสมัครโครงงานจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

การส่งผลงาน
จัดทำเป็น PDF File ส่งไปที่ ssuks@ipst.ac.th หรือ ทำสำเนาลงบนสื่อบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ชิ้น แล้วส่งไปที่ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สสวท. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/STEMEdThailand

Deadline: 
08 Jun 2017 10:00 to 30 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.