^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ : Bangkok city of kindness”

ประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ : Bangkok city of kindness”

มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ : Bangkok city of kindness” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” ส่งเสริมอุดมการณ์ เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และเพื่อเป็นการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเรื่อง “ความมีน้ำใจ” ให้แก่เยาวชน และเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานและรักษาค่านิยมอันดีงามของกรุงเทพมหานครผ่านทางภาพถ่ายต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือระดับปวช.

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ” จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยผู้ส่งประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้เพียงคนละ 1 ภาพ
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพขนาด 20 x 24 นิ้ว เท่านั้น โดยจะเป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ และเว้นช่องว่างจากขอบภาพด้านล่าง 2 นิ้ว สำหรับใส่ข้อมูลผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ทั้งนี้ ความละเอียดของไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ (รายละเอียดตาม Template)
4. ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้ส่งประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวดให้เรียบร้อย หากผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางคณะกรรมการฯ ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณา
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่านำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง ทางคณะกรรมการฯ ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณา
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในและนอกประเทศ หรือไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในสื่อใดๆ มาก่อน และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
7. ภาพประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 50 ภาพ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ ‘กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ’ ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
  • พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • ทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท
  • พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
  • ทุนการศึกษาจำนวน 4,000 บาท
  • พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 •  รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล
  • ทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-50 นั้นคณะกรรมการจะดำเนินการอัดขยายภาพให้และนำไปจัดแสดงที่หอศิลป์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 - 10 กันยายน 2560 กับทั้งจะมอบภาพดังกล่าวให้กับเจ้าของภาพเป็นที่ระลึกหลังจากสิ้นสุดระยะการแสดงภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ทางอีเมล์ bkkcityofkindness@gmail.com เท่านั้น โดยเขียนหัวข้อเรื่องของอีเมล์ว่า ‘โครงการประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ” : ชื่อ-นามสกุลของผู้ส่ง’ ทั้งนี้ ไฟล์ที่ต้องแนบมาในอีเมล์ ประกอบไปด้วย

 • ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
 • แบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทรศัพท์ 081-830-4870 หรือ 095-423-9236
 • Email : bkkcityofkindness@gmail.com 
 • facebook : โครงการประกวดภาพถ่าย กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. คุณสุภิญา ศรีฟ้า

File attachments: 
Deadline: 
07 Jun 2017 10:00 to 08 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.