^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water”

การประปานครหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การประปานครหลวง สุขใจที่ได้ดูแลคุณ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายฟิล์มหรือดิจิตอล

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ และอายุ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพถ่ายในหัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water”
 • เป็นภาพสีหรือขาวดำ ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือสแกนจากฟิล์ม สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไข ในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
 • การส่งภาพถ่าย ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น (ผู้ที่ใช้กล้องฟิล์มจะต้องสแกนภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 300 pixels) โดยส่งได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ ไฟล์ภาพถ่ายขนาดด้านที่สั้นที่สุด ไม่ต่ำกว่า 1,800 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 2,800 pixels พร้อมส่งไฟล์ในแบบมาตรฐาน RAW FILE หรือ .JPEG
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องตั้งชื่อภาพและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพไม่เกิน 2 บรรทัด ลงในใบสมัคร
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือปรากฏในสื่อทุกประเภท หรือนำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ (Stock Photo) และต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัล นำไปตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องจัดส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดงานภายหลัง
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใด ๆ หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล การประปานครหลวงจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการละเมิดหรือการฟ้องร้องใดที่เกิดจากการกระทำของผู้ส่งภาพถ่ายทั้งสิ้น
 • ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของการประปานครหลวง ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และการประปานครหลวง มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปจัดแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งจัดพิมพ์หรือทำซ้ำ เพื่อใช้ในกิจการของการประปานครหลวงได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์แสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทำโดยประการอื่นใด แก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์)
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยอมรับในข้อตกลงว่า ภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้น อาจถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อทำการเผยแพร่ จัดแสดง จัดพิมพ์ หรือการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของการประปานครหลวง
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
 • ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกา ได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของเงินรางวัลที่ได้รับ

วิธีการส่งภาพถ่ายประกวด
ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัครและระบุข้อมูลให้ชัดเจน พร้อมบันทึกไฟล์ภาพในรูปแบบ RAW FILE หรือ .JPEG ลงแผ่น CD/DVD ส่งมาที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานภาพถ่าย : วันที่ 1 มิถุนายน 2560
 • ปิดรับผลงานภาพถ่าย : วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
 • วันตัดสินผลงาน : วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ www.mwa.co.th และจัดแสดงนิทรรศการ
 • ภาพถ่ายที่ชนะการประกวด พร้อมงานรับรางวัลในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

ติดต่อสอบถาม
กองกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1136 - 1137

Total Prize Money: 
125,000 Baht
Deadline: 
31 May 2017 10:00 to 15 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.