^ Back to Top

ประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘

ประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญสถานศึษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบาบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยและพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปินในด้านการดนตรี อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรี จนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเภทดนตรีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

ลักษณะวงดนตรีที่เข้าประกวด
“วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม”

ระดับการประกวดดนตรีไทย
๑. ระดับประถมศึกษา
๒. ระดับมัธยมศึกษา

คุณสมบัติของวงดนตรีไทยที่เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาของโรงเรียน/สถาบันที่ส่งเข้าประกวด โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง

วัน เวลา และสถานที่จัดประกวด
วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การรับสมัคร
๑. โรงเรียนที่ประสงค์ส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดของนักเรียนทุกคนให้ครบถ้วน (ชื่อ ชั้นเรียน และเครื่องดนตรีไทยที่บรรเลง) ตามใบสมัครที่แนบ ส่งถึง คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวดได้โดยไม่จากัดจานวนวง โดยมีเงื่อนไขว่า นักดนตรีต้องไม่ซ้ากัน
๓. ในการเดินทางมาประกวด ทางโรงเรียนใดมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดที่พักให้ต้องแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมกาหนดการเดินทางมาถึงโดยละเอียด

เพลงที่ใช้ประกวด “วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม

 • ระดับประถมศึกษา
  • เพลงอิสระ จานวน ๑ เพลง (บรรเลงไม่เกิน ๕ นาที)
  • เพลงบังคับ จานวน ๑ เพลง คือเพลง “ลาวดาเนินทราย ๒ ชั้น”
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • เพลงอิสระ จานวน ๑ เพลง (บรรเลงไม่เกิน ๕ นาที)
  • เพลงบังคับ จานวน ๑ เพลง “พม่าเห่ เถา”

รางวัล รางวัลในการประกวดดนตรีไทยแบ่งตามประเภทการเข้าประกวด และมีรางวัลพิเศษสาหรับทุกสถาบันที่ส่งเข้าประกวดดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รางวัลสิทธิพิเศษการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้เป็นตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รางวัลพิเศษสาหรับการประกวด
  • รางวัลนักดนตรีไทยดีเด่นประเภทเครื่องดนตรีในแต่ละเครื่องดนตรีจะได้รับรางวัล ดังนี้
   • รางวัลดีเด่น จำนวน ๑ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   • รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ๒. รางวัลขับร้องดีเด่น ประกอบด้วย
   • รางวัลดีเด่น จำนวน ๑ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   • รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สำหรับทุกโรงเรียน/สถาบันที่ส่งวงดนตรีไทยเข้าร่วมการประกวด ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายให้วงดนตรีไทยละ ๑,๐๐๐ บาท ต่างจังหวัดเหมาจ่ายให้วงดนตรีไทยละ ๑,๕๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 • โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖
 • โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗
 • Email: cultural.wu@gmail.com
Deadline: 
31 May 2017 10:00 to 15 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.