^ Back to Top

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหา SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสาหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล

คุณสมบัติผู้สมัคร รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวด
1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อกำหนดของกระทรวง กำหนดจำนวนการจ้างงาน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

smes2014_คุณสมบัติผู้สมัคร

2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
3. ต้องมีการดาเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย
4. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 75%
5. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
6. ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจากัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร
7. ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่างของงานสนับสนุน เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การบริการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น
8. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน
9. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

คุณสมบัติผู้สมัคร รางวัล SMEs Start up Awards 2017
คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวด
1. เป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นนิติบุคคล หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2. ต้องมีการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่เกิน 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3. ต้องเป็นธุรกิจเอกชนหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 75%
4. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2560

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
  ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และการมอบรางวัล มีดังนี้
  • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ
   จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ และเกียรติบัตร
  • รางวัล SMEs ดีเด่น
   จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 700 ถึง 799 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัล SMEs ดีเด่น และเกียรติบัตร
  • รางวัลมาตรฐาน SMEs
   จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 600 ถึง 699 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลมาตรฐาน SMEs  และเกียรติบัตร
 • รางวัล SMEs Start up Awards 2017
  ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท มีดังนี้
  • รางวัลสุดยอด SMEs Start up 
   จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลสุดยอด SMEs Start up  และเกียรติบัตร
  • รางวัลมาตรฐาน SMEs Start up 
   จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 60-79 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลมาตรฐาน SMEs Start up  และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร

 • SMEs National Awards และ SMEs Start up Awards
  คุณพรพรหม บุญถนอม  โทรศัพท์ 097 2249933
  อีเมล์ onart.project@gmail.com
 • SMEs National Awards
  คุณยุธิชล ศรีตัญญู  โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 576
  อีเมล์ yutichol@ftpi.or.th
 • SMEs Start up Awards
  คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง  โทร 02-6195500 ต่อ 585
  อีเมล์ Saataporn@ftpi.or.th
 • บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด 
  เลขที่ 59/21 อาคารเนตรทราย ซอยลาดพร้าววังหิน 4
  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  โทรศัพท์ 097 2249933  โทรสาร 0 2931 7870
  อีเมล onart.project@gmail.com
Contest Type: 
Eligibility: 
Deadline: 
29 May 2017 10:00 to 30 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.