^ Back to Top

ประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย”

ประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ITCi Award (Industry Transformation Center- Innovate) หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของการประกวด
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงวัย
2. เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท หรือเทียบเท่า
2. สมัครในรูปแบบทีมๆ ละ 2-3 คน (ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น) โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

เงื่อนไขการประกวด
1. ส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น (ตามแบบฟอร์มท้ายเอกสาร)
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ต้องผ่านการเข้าอบรมการใช้โปรแกรม และสร้างผลงานต้นแบบโดยใช้เครื่อง 3D Printing ในศูนย์ ITC

ตัวอย่างเครื่องมือในศูนย์ ITC เช่น SLM Solution 125, Object260 Connex3, EOS Formiga P110, Geomagic Touch, Zund S3 M800, Artech EVA Scanner, Infoot Scan

 3. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน รวมถึงต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมาย ในกรณีตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกเงินรางวัล (ตามมูลค่ารางวัลที่ได้รับ) และเงินสนับสนุนคืนทั้งหมด โดยผู้จัดประกวดฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในผลงานเป็นของเจ้าของผลงาน แต่ผู้จัดประกวดฯ มีสิทธิที่จะนำผลงานทั้งหมดไปจัดแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ
5. เงื่อนไขที่นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

รางวัลและสิทธิประโยชน์

 • รางวัลของการประกวด
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่ทำงาน และการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรภายในศูนย์ ITC
 • เงินสนับสนุนในการจัดทำผลงานต้นแบบสำหรับ 20 ทีม โดยแบ่งจ่าย 2 งวด คือ
  • งวดที่ 1 วันแรกของการอบรมโปรแกรม จำนวน 10,000 บาท สำหรับทีมที่สถาบันฯ ตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและ 15,000 บาท สำหรับทีมที่สถาบันฯ ตั้งในเขตต่างจังหวัด
  • งวดที่ 2 วันตัดสินการประกวดจำนวนเงินสูงสุด 10,000 บาท ทั้งนี้กรรมการจะพิจารณาจำนวนเงินจากผลงานต้นแบบ

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. รอบแรก (ข้อเสนอผลงาน)

 • ส่งภาพร่างงานออกแบบด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์
 • ระบุชื่อผลงาน และบรรยายแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ
 • ส่งไฟลผ่านอีเมล์ akrapols@mtec.or.th หมดเขตวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

2. รอบพัฒนาผลงานและส่งผลงาน  -  ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม นำเสนอผลงานต้นแบบ (Prototype) และ VDO Clip
3. รอบตัดสิน -  จัดแสดงผลงานต้นแบบ (Prototype) และ VDO Clip

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 • โทรศัพท์ 02 5646500 ต่อ 4679 (อัครพล) 4678 (จันทร์เพ็ญ)
 • อีเมล akrapols@mtec.or.th
Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
Tags: 
Deadline: 
29 May 2017 10:00 to 15 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.