^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้” ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการคิดในการนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายใหม่ ๆ ขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีสานใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา)

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ประเภทของภาพถ่าย
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น จะไม่รับภาพถ่ายที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
(กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่ำ 2,400 Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือ สีใดๆ
 2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริงผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ผู้ดำเนินโครงการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 4. ห้ามนำภาพถ่ายที่ได้ส่งไปจำหน่ายในระบบออนไลน์หรือเว็บไซต์หรือเป็นภาพที่จำหน่ายให้กับผู้อื่นมาใช้ในการประกวด
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพ ในแต่ละหัวข้อ
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใดทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 8. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ ผู้ส่งภาพประกวดต้องมี ไฟล์ต้นฉบับที่ถ่ายก่อนการปรับแต่งไว้ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ภาพถ่ายอาจมีปัญหาในภายหลัง หากผู้ถ่ายภาพไม่สามารถนำไฟล์ต้นฉบับมาแสดงได้ในกรณีที่คณะกรรมการ ต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
 9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 10. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้ดำเนินโครงการขอกรรมสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
 11. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งภาพประกวด
ส่งภาพถ่ายต้นฉบับโดยบันทึกลงแผ่น CD แล้วส่งมาที่

อาจารย์อิสรชัย  ลาวรรณา
ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (ประกวดภาพถ่าย)
คณะวิทยาการจัดการ 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

รางวัลการประกวด (รวมเงินรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 90,000 บาท)

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดวันส่งภาพ 1 พฤษภาคม 2560 - 10 กรกฏาคม 2560
 • ประกาศผล 20 กรกฏาคม 2560

คณะกรรมการตัดสิน

 1. นายอภินันท์  บัวหภักดี  บรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท
 2. นางสาวกิ่งทอง  มหพรไพศาล  ช่างภาพชำนาญงาน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 3. นายอดุลย์  ตัณฑโกศัย  ช่างภาพสารคดีอิสระ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร.0878792662
 • อีเมล์ : korathub@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอิสรชัย ลาวรรณา

Total Prize Money: 
90,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 May 2017 10:00 to 10 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.