^ Back to Top

ประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017 “มนตร์เสน่ห์ไทย ความงามที่ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก”

ประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017 “มนตร์เสน่ห์ไทย ความงามที่ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท อี อาร์ เอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017 “มนตร์เสน่ห์ไทย ความงามที่ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก” ชิงตำแหน่งอันทรงเกียรติ “ทูตกํารท่องเที่ยวประจำประเทศไทย” ทำหน้าที่เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Tourism Queen International 2017 ณ เมืองเวินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์
1. คัดเลือกสตรีไทย อายุระหว่าง 18-27 ปี ที่มีความงาม ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “MISS TOURISM QUEEN THAILAND 2017”
2. คัดเลือกสตรีไทยเป็นตัวแทนประเทศในการประกวด “MISS TOURISM QUEEN INTERNATIONAL 2017” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกันยายน 2560
3. คัดเลือกสตรีไทยเพื่อดารงตาแหน่งอันทรงเกียรติเป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนี้

 • “ทูตการท่องเที่ยวประจาประเทศไทย” ให้กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • “ทูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรี” ให้กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งได้เป็นผู้แทนสตรีไทยในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
5. เพื่อคัดสรรศิลปินในสังกัด บมจ.อสมท ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะคนหน้าจอ ตามจรรยาบรรณสื่อมวลชนที่ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
1. เพศหญิงโดยกำเนิด และต้องมีสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย หากมีการย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศ จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านและย้ายถิ่นฐานมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดรับสมัคร (5 พฤษภาคม 2560) และอายุ 26 ปี แต่ไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ ในวันประกวดรอบตัดสิน (13 กรกฎาคม 2560) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
4. มีสถานภาพโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการมงคลสมรส, งานเลี้ยงฉลองสมรส, งานมงคลสมรสจดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยารวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
5. มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้อง อ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทยได้ดี และสามารถพูดภาษาท้องถิ่นตามภูมิภาคที่สมัครได้ หรือพูดภาษาที่ 3 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้เรื่องการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเรื่องสิทธิสตรี เป็นอย่างดี
7. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่เสื่อมเสีย เช่นการถ่ายหรือบันทึกภาพที่ลามกอนาจารที่ขัดต่อต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ, โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เกี่ยวกับความงาม

ระยะเวลาการสมัครและรายงานตัวรอบคัดเลือก

 • สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ (เท่านั้น) ในวันที่ 5 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560
 • รายงานตัวรอบคัดเลือก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
 • คัดเลือกตัวแทนภาค (5 ภาค) ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถาม

 • กองประกวด “MISS TOURISM QUEEN THAILAND 2017”
  เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เ
  ขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-6269, 08-5912-0462 ตั้งแต่ เวลา 10.00 - 18.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pirunrak NOPPHAKUL

Deadline: 
05 May 2017 10:00 to 05 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.