^ Back to Top

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share”

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการอบรมให้ความรู้ สามารถจัดการองค์ความรู้ และการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ที่มี ในการทำหน้าที่ผู้ผลิตสื่อที่สามารถผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชนต่อการใช้วิจารณญาณในการเปิดรับสื่อ และมีความสามารถ ในการเลือกใช้สื่อในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมได้
3. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดำลใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่สำมำรถถ่ายทอดความรู้เรื่องเท่าทันสื่อ เพื่อถ่ายทอดให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน และส่งต่อสู่สังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการรู้เท่าทันสื่อ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ที่ส่งเข้าประกวด และจะต้องได้รับการรับรองจากทางสถานศึกษา ซึ่งแต่ละทีมจะต้องมีอาจาย์ที่ปรึกษาประจาทีมเป็นผู้ดูแล
2. รวมตัวเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งทีมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน โรงเรียนละ 2 ทีม
3. สมาชิกทีมแต่ละคนจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม การรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรม Workshop ผลิตสื่อสร้างสรรค์

การสมัคร
ทีมที่สนใจเข้าร่วมการประกวดฯ ต้องแจ้งความจานง โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้รับความยินยอมให้เข้าร่วมโครงการฯ จากทางโรงเรียนและผู้ปกครองของแต่ละทีม รวมถึงแต่ละทีมจะต้องนาเสนอแนวคิดการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ความยาว 1-3 นาที ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์.. ทันสื่อ.. เพื่อสังคม” พร้อมแนบประวัติสมาชิก ในทีม และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อ(ถ้ามี) ประกอบด้วย นำส่งให้กองประกวดฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ขยายเวลาการรับสมัครและส่งผลงานถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยนำส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง

กองประกวดสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share”
ที่อยู่เลขที่ 80/9 ซอยลาดพร้าว 58/1 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
และโปรดระบุชื่อผู้ส่งและเบอร์ติดต่อแต่ละทีมให้ชัดเจน

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน
  • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษา และประกาศนียบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน

ติดต่อสอบถาม

  • คุณภูบดี สร้อยกลิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 086-388-3662
  • คุณฉัตรฑริกา ศิลวัฒนานุสานติ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091-886-6284
  • www.facebook.com/THMediaFund

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภูบดี สร้อยกลิ่น

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
23 May 2017 10:00 to 05 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.