^ Back to Top

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง
2. เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ กับ Venture Capital (VC)
3. ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้เงินทุนในการทำธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจ
4. ส่งเสริมความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี โดยเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2544
2. ผู้เข้าประกวดที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ธุรกิจ
2. ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ www.gsb100tomillion.com และดำเนินการดังนี้

 • กรอกใบสมัคร
 • จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4โดยใช้แบบฟอร์ม M-P-S Fit
 • บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย100วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาทีแนะนำชื่อทีม ก่อนบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMVด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube ใช้ระบบตั้งค่าส่วนตัว  (Private) และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการ

3. ส่งเอกสารตามข้อ 2โดยผ่านช่องทาง www.gsb100tomillion.com หรือ E-mail: admin@gsb100tomillion.com และ/หรือทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่นเขียนชื่อทีม ชื่อสถาบันการศึกษา ส่งมาที่ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 11สิงหาคม 2560 โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
4. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
4. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วมถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
5. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
6. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด
7. ของผู้เข้าประกวดเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
8. ผู้เข้าประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
9. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสินขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินทุนทั้งหมด
10. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานของคณะกรรมการ
1. ผลงานธุรกิจต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
2. ผลงานธุรกิจที่มีนวัตกรรม มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองทิศทาง Thailand 4.0
3. ผลงานธุรกิจที่มีความสร้างสรรค์โดดเด่นและแตกต่างสื่อให้เห็นถึงแนวคิดได้อย่างชัดเจนครบถ้วนและสอดคล้องสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ผลงานธุรกิจต้องมีโอกาสทางการตลาด มีศักยภาพในการนำออกสู่ตลาด เติบโตและสร้างความสามารถด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน
5. ผลงานธุรกิจมีรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน เกื้อกูล สนับสนุน และสามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบธุรกิจ Sustainable Growth Model
5. ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงานรวมถึงการตอบคำถามต่อคณะกรรมการ (Presentation + Q&A)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Web site, E-mail, facebook,ไปรษณีย์ (วันที่ประทับตรานำส่ง) ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 100 สุดยอดธุรกิจในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
3. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 สุดยอดธุรกิจในวันที่ 2-3 กันยายน 2560
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งผลงานที่ปรับแก้ไข (หลังการอบรม) ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
6. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
7. รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
8. ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน

 • ผลงานชนะเลิศ เงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท
 • ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินทุนประเดิม 500,000 บาท
 • ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินทุนประเดิม 200,000 บาท
 • ผลงานชมเชย 7 ผลงาน เงินทุนประเดิมผลงานละ 50,000 บาท
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรม เงินทุนประเดิมผลงานละ 5,000 บาท

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และได้รับการพิจารณาการขอสินเชื่อ และ/หรือการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startupเพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 092-247-0426-8
 • อีเมล์ : admin@gsb100tomillion.com
 • www.facebook.com/gsb100tomillion

Contest Type: 
Deadline: 
18 May 2017 10:00 to 11 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.