^ Back to Top

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2017

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2017

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการiประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 ชิงรางวัลThe Best SME Thailand Inno Awards 2017 พร้อมโล่ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่มีแบบอย่างทางความคิด ในการนำองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สมควรเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยรายอื่นๆ เห็นความสำคัญในการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ
2. ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)
3. สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ
4. เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย
5. เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือคลิปอธิบายคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือบริการความยาวไม่เกิน 5 นาที
3. ใบทะเบียนการค้า
4. ภ.พ.20
5. ใบสิทธิบัตร หรือใบรับรองต่างๆ (ถ้ามี)

รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสาขาการประกวดจะได้รับ
1. รับโล่รางวัล SME Thailand Inno Awards 2017
2. สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ SME Thailand
3. รับรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดประกวดอื่นๆ อีกมากมาย

รางวัลพิเศษ The Best SME Thailand Inno Awards 2017
“สุดยอดนวัตกรรมธุรกิจ SME แห่งปี”
เป็นธุรกิจที่มีความครบเครื่องและโดดเด่นในหลายๆ มิติประกอบกัน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัล
1. การรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร ประวัติบริษัท จุดเด่นของสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น (พร้อมภาพหรือคลิปประกอบ) โดยจะทำการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2. กองบรรณาธิการนิตยสาร SME Thailand จะทำการคัดเลือกผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละสาขารางวัลจนเหลือเพียงรางวัลละ 3 กิจการ ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2560
3. คณะกรรมการจะร่วมประชุมคัดเลือกและตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาในเดือนกรกฎาคม 2560
4. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

แนวทางการพิจารณาตัดสินรางวัล
1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

 • ธุรกิจบริการที่มีความแตกต่างจากธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างชัดเจน
 • นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 • ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิมหรือช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

2. รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร

 • ต้องมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ
 • นวัตกรรมนั้นช่วยลดต้นทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
 • เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว

3. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

 • ตัวผลิตภัณฑ์มีการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
 • ใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
 • ไม่ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งหรือสินค้าอื่น

4. รางวัลโดดเด่นด้าน Reuse / Recycle

 • สินค้าต้องผลิตขึ้นจากวัสดุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
 • การออกแบบสินค้าต้องสามารถต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างจากวัสดุเดิม
 • สินค้า Reuse / Recycle ที่ผลิตขึ้นต้องมีความปลอดภัยและใช้งานได้จริง
 • สินค้า Reuse / Recycle ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้ Reuse / Recycle
 • สินค้า Reuse / Recycle สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
 • มีการออกแบบที่เหมาะสม  สามารถดึงจุดเด่นของการที่เป็น Recycle Product ออกมาเป็นจุดขาย/สร้างแบรนด์ได้

5. รางวัลโดดเด่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

 • ต้องมีความโดดเด่นด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์, แอพพลิเคชั่น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องสามารถใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
 • ไม่ลอกเลียนแบบ

6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

 • มีการออกแบบที่โดดเด่นสวยงามเฉพาะตัว
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องสามารถใช้งานได้จริง
 • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
 • ไม่ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งหรือสินค้าอื่น

7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 • สินค้า/บริการมีกระบวนการผลิต/การทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
 • ธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • ธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการสร้างแบรนด์
 • นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

8. รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด

 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอรูปแบบการตลาดใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
 • รูปแบบการตลาดที่นำเสนอต้องมีความโดดเด่นและได้รับการยอมรับในวงกว้าง
 • สามารดึงเอาจุดแข็งของสินค้าหรือบริการออกมาเผยแพร่ต่อลูกค้าได้อย่างชันเจน

9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • มีมาตรฐานในการผลิตสินค้าทั้งในด้านความสะอาดและคุณภาพ
 • ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 • สินค้า/บริการต้องมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย

10. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม

 • ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise (SE)
 • มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือ หรือตอบแทนแก่สังคมด้านใดด้านหนึ่ง
 • สินค้าหรือบริการต้องมีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2270-1123-4
 • คุณพีรพงษ์ 08-1614-2611
 • คุณจุติพร 08-4555-0802
Contest Type: 
Eligibility: 
Deadline: 
17 May 2017 10:00 to 30 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.