^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

กลุ่มทรู และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป
1. สัมผัส เห็นถึงคุณค่า และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้
2. ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวผ่านภาพถ่าย
3. เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน
4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน
5. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ในการสร้างสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่ได้สืบไป

ระดับการประกวด

 • ระดับบุคคลทั่วไป   
  • ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ
   • ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว เป็นต้น    
   • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น 
   • ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น
  • ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
   • ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น
   • ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น
 • ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา     
  • ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)             
  • ภาพประเภทป่าไม้   (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

หมายเหตุ
ทั้งสองระดับสามารถส่งภาพได้ 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ (สัตว์ป่า 5 ภาพ / ป่าไม้ 5 ภาพ รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ)

เกณฑ์การตัดสิน
1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
3. ความยาก-ง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ

รูปแบบของไฟล์

 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล
 • การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี-แสงเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรม การของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด ส่งได้ 2 ช่องทาง คือ
1. อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truephotocontest ผู้ส่งภาพต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซด์ โดยกรอกชื่อ และนามสกุลจริง    รายละเอียด พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb
2. ทางไปรษณีย์  แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วยชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดพร้อมคำบรรยาย หรือพิมพ์เป็นไฟล์ข้อมูล แนบมาพร้อมกับไฟล์ภาพ Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน ส่งมายังฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้  – 31 สิงหาคม  2560

ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด
1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด
2. ต้องเป็นภาพที่เจ้าของภาพไม่เคยส่งภาพนั้นเข้าประกวดที่ใด ๆ มาก่อน และ/หรือ ไม่เคยตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเตอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะกระทำผ่านรูปแบบใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพานิชย์
3. ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วม ระหว่างเจ้าของภาพ และผู้จัดประกวด(คือกลุ่มทรูและกรมอุทยานแห่งชาติฯ) ตลอดอายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยผู้จัดประกวดมีสิทธินำภาพที่ผ่านเข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และ/หรือ ใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด อีกทั้งสามารถอนุญาตให้ใช้ภาพแก่บุคคลอื่น และ/หรือ จำหน่ายจ่ายโอนภาพให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่เจ้าของภาพอีก และในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่เจ้าของภาพประสงค์จะแสวงหาประโยชน์จากภาพใดๆ ในส่วนของตน ก็ให้สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องขออนุญาต และ/หรือ จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้จัดประกวดอีก ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดประกวดมีการนำภาพที่เข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ใดๆ ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ผู้จัดประกวดจะแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายแสดงไว้ใต้ภาพทุกภาพที่นำมาจัดแสดงภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดประกวดนับแต่เวลาที่ผู้จัดประกวดได้รับภาพนั้น ๆ โดยผู้จัดประกวดจะไม่คืนภาพให้แก่เจ้าของภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
4. ภาพในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นภาพสัตว์ป่าที่พบและอาศัยในประเทศไทย และภาพในประเภทป่าไม้ จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
5. ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ห้ามเพิ่มเติม หรือลบองค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถกระทำได้
6. หากพบว่าภาพที่ส่งมาประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีการทำผิดกติกาเกิดขึ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลได้ทั้งหมด

บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด
1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของภาพ และเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
2. มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น และสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท
3. ผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท
4. ผู้ถ่ายภาพและภาพถ่ายที่ได้ ต้องเป็นการดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว และสามารถพิสูจน์ได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด
6. สำหรับผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป
7. ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น
8. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

รางวัลการประกวด

 • ระดับบุคคลทั่วไป
  • รางวัลยอดเยี่ยม  
   • ประเภทสัตว์ป่า 1 รางวัล : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   • ประเภทป่าไม้ 1 รางวัล : ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
   • และรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 2 ประเภท (พิจารณาจากรางวัลที่ 1 ของแต่ละประเภทย่อย) จะได้รับ
    • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู เพิ่มอีกจำนวน 20,000 บาท (รวมเป็น 50,000 บาท)
    • สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
  • รางวัลที่ 1  
   • ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล
   • ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล 
    • ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 30,000 บาท 
    • สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
  • รางวัลที่ 2   
   • ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล
   • ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล 
    • โล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 20,000 บาท 
  • รางวัลที่ 3   
   • ประเภทสัตว์ป่า  3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล
   • ประเภทป่าไม้    2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล 
    • โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
    • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 15,000 บาท 
  • หมายเหตุ : ไม่มีรางวัลชมเชย และทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู
 • ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • รางวัลที่ 1 ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)
   • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 10,000 บาท
   • ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู
   • สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ  พร้อมที่พัก  และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
  • รางวัลที่ 2 ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)
   • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 8,000 บาท
   • โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู
  • รางวัลที่ 3 ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)
   • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 5,000 บาท
   • โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู
  • รางวัลชมเชย ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัล)
   • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 3,000 บาท 
   • ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู   
  • หมายเหตุ :  สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดการใช้สิทธิ์ ดังนี้
   • สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 02 579 6666 ต่อ 1743 - 4 โทรสาร 02 579 5269
   • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า   โทร 02 579 6666 ต่อ 1641 - 2 โทรสาร 02 561 2917 

ติดต่อสอบถาม และส่งไปรษณีย์ที่

 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
  • เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  • โทรศัพท์ 02-764-9761
  • www.trueplookpanya.com  
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  • ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ 02-579-6666 ต่อ 1641-2 
File attachments: 
Deadline: 
04 May 2017 10:00 to 31 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.