^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้าน “LANDY HOME Design Contest 2017”

ประกวดออกแบบบ้าน “ LANDY HOME Design Contest 2017 ”

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ทั่วประเทศ (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน “LANDY HOME Design Contest 2017” ชิงรางวัลเเงินสดมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และ ความคิดด้าน การออกแบบ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการออกแบบบ้าน ก่อนก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมือ อาชีพในอนาคต
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความภาคภูมิใจในผลงานการออกแบบของตนเอง พร้อมนำมาซึ่ง การพัฒนาเพื่อการก่อสร้างได้จริงในอนาคต
4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงาน
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ทั่วประเทศ (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี)

รายละเอียดการส่งผลงาน
1. ผู้เข้าร่วมประกวดออกแบบ มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1 ผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม แต่จะได้รับรางวัล สูงสุดเพียง 1 รางวัล
2. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบในภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
3. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
5. การป้องกันความเสียหายจากการขนส่งผลงาน ก่อนมาถึงบริษัท เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าประกวด

แนวคิดการออกแบบ
แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นทรอปปิคอล พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 400 ตารางเมตร มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจริงกำหนดงบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 12,000 ต่อ ตร.ม. ภายใต้โจทย์บังคับดังต่อไปนี้ (เลือกตามความสนใจได้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง)
1. บ้านประหยัดพลังงาน (Energy-Efficiency Home) คำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งาน ด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการออกแบบพร้อมคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม (ไม่เน้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบ แต่สามารถใช้เป็นฟังก์ชั่นเสริมในการออกแบบได้)
2. บ้านผู้สูงอายุ (Elder Care) คำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อรองรับความต้องการของสมาชิกผู้สูงอายุ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย ภายใต้ความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการออกแบบพร้อมคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม (ไม่เน้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบ แต่สามารถใช้เป็นฟัง ก์ชั่นเสริมในการออกแบบได้)
3. บ้านเพื่อความปลอดภัย (Security Home) คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ทั้งการป้องกันภัยจากการโจรกรรม และเหตุการณ์เพลิงไหม้จากความประมาท โดยให้ความสำคัญที่กระบวนการออกแบบพร้อมคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม (ไม่เน้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบ แต่สามารถใช้เป็นฟังก์ชั่นเสริมในการออกแบบได้)

กำหนดระยะเวลา
1. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2560
2. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 ทีม ที่หน้าเว็ปไซต์ www.landyhome.co.th
3. วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอแนวคิดและรายละเอียด ผลงานการออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการ (จำกัดเวลาการนำเสนอทีมละไม่เกิน 5 นาที) ศูนย์ประชุม The Connection MRT ลาดพร้าว (สถานที่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
4. วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทีมผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จัดเตรียม Presentation ที่ มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นพร้อมนำเสนอแนวคิดและรายละเอียดผลงานการ
ออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการ (จำกัดเวลาการนำเสนอทีมละไม่เกิน 5 นาที) พร้อมประกาศผลรางวัล ณ บริษัทแลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเก้าพูลทรัพย์ ลาดพร้าว 19 โดยบริษัทฯจะนำผลงานผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 30 ทีมมาจัดแสดงภายในงาน และส่งคืนผลงานทั้งหมดแก่นักศึกษาหลังจบงาน ยกเว้นผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯสามารถนำผลงานดังกล่าวมาแก้ไขดัดแปลงและต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต

รางวัลการประกวด

  • รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 1 รางวัล : เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอับดับที่ 2 1 รางวัล : เงินสด 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอับดับที่ 3 1 รางวัล : เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลแนวความคิดที่สมควรได้รับการเผยแพร่ 3 รางวัล : เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัลโดย ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 มีสิทธิ์เข้าฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงได้ ตามความสมัครใจโดยบริษัทมีค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสถาปนิกแลนดี้ โฮม ต่อไปในอนาคต

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการตลาด บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
คุณจิรพงศ์ จันทปลิน ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนโฆษณาและส่งเสริมการขาย
โทร: 0-2938-3456 ต่อ 2314 มือถือ 08-1358-6959 ,08-9403-7807

Deadline: 
03 May 2017 10:00 to 31 May 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.