^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “Gaysorn Village Photo Contest”

ประกวดภาพถ่าย “Gaysorn Village Photo Contest”

เกษรวิลเลจ ร่วมกับ LEICA (ไลก้า) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Gaysorn Village Photo Contest” เพื่อชิงรางวัลกล้อง LEICA X-U รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ หรืออาชีพ

หัวข้อของภาพถ่าย
“Delightful Moments at Gaysorn Village” ถ่ายทอดเกษรวิลเลจออกมาเป็นภาพถ่ายด้วยมุมมองที่น่าสนใจ ดูสวยงาม มีชีวิตชีวา น่าอภิรมย์

กติกาการถ่ายภาพ
ต้องเป็นภาพถ่ายที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในพื้นที่ 4 โซนอันเป็นไฮไลท์ของเกษรวิลเลจ (เลือกถ่ายโซนใดก็ได้ในแต่ละภาพ และจะส่งภาพของโซนใดเข้าประกวดก็ได้) ได้แก่

 • Gaysorn North Gate 
 • Gaysorn Cocoon 
 • Gaysorn Atrium Gallery 
 • Gaysorn Terrace 

ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดแต่ละโซนออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดมุมมอง องค์ประกอบ ช่วงเวลา หรือเรื่องราวในภาพ จะมีคนอยู่ในภาพหรือไม่มีก็ได้ และจะตั้งกล้องถ่ายจากจุดใดก็ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อให้เห็นโซนดังกล่าวไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อสื่อให้เห็นถึงความน่าสนใจ สวยงาม มีชีวิตชีวา และน่าอภิรมย์ของโซนนั้นๆ

คุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าประกวด

 • ภาพสีเท่านั้น จะเป็นรูปแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ไม่จำกัดประเภทของกล้องที่ถ่าย สามารถใช้ได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล
 • ต้องส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลเท่านั้น ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำภาพไปสแกนเป็นไฟล์เพื่อส่งเข้าประกวด
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixels โดยอยู่ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟฟิคใดๆบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สี น้ำหนักภาพ ฯลฯ แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพจนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
 • รูปภาพต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน รวมถึงสื่อ Social Media ทุกประเภท

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ดาวโหลดใบสมัคร แล้วปริ้นท์ออกมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายของผู้สมัครพร้อมทั้งเซ็นชื่อ จากนั้นนำใบสมัครไปแสกน
 • ตั้งชื่อไฟล์ภาพถ่ายที่ต้องการส่งประกวดเป็น “เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร” (เบอร์เดียวกับที่กรอกในใบสมัคร ) หากส่งมากกว่า 1 ภาพให้ใส่เครื่องหมาย - (ขีด) แล้วตามด้วยหมายเลขของภาพ เช่น 091718XXXX-1.jpg, 091718XXXX-2.jpg, 091718XXXX-3.jpg, 091718XXXX-4.jpg, 091718XXXX-5.jpg
 • อัพโหลดไฟล์ภาพบนเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น WeTransfer, Dropbox, GoogleDrive ฯลฯ แล้วส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดภาพ พร้อมแนบใบสมัครที่แสกนแล้ว มาที่อีเมลล์ gvphotocontest@hotmail.com
 • สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกินท่านละ 5 ภาพ มิเช่นนั้นจะงดพิจารณาทุกภาพของผู้สมัครท่านนั้นๆ

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาจากมุมมอง อารมณ์ และเรื่องราวของภาพที่สามารถถ่ายทอดแต่ละโซนของเกษรวิลเลจออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่จำเจ มี Creativity ทั้งยังดูสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าอภิรมย์ ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยวินิจของคณะกรรมการเป็นสำคัญ ไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้ โดยผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถรับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัลขึ้นอยู่กับผลงาน

คณะกรรมการตัดสิน

 • รอบแรก (เพื่อคัดเลือก 24 ภาพที่ผ่านเข้ารอบ)
  • คุณจิรัสย์ วัฒนภัทรเศรษฐ์ - Vice President of Communications & Customer Marketing, Gaysorn Village
  • คุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร - Vice Pressident of Retail Marketing, Gaysorn Village
  • คุณภาชีวี เจริญสุข - Senior PR Manager, Gaysorn Village
  • คุณสุนิสา บุณยะโหตระ - Retail Marketing Manager, Gaysorn Village
 • รอบตัดสิน (เพื่อคัดเลือกผู้ชนะทั้ง 8 ภาพ)
  • คุณกรกฎ ศรีวิกรม์ - Executive Director of Gaysorn Village
  • คุณพรพจน์ กาญจนหัตถกิจ (พจน์ Sixtysix) – Leica Thailand Ambassador
  • คุณวสันต์ ผึ่งประเสริฐ – Professional Photographer

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) กล้อง LEICA X-U มูลค่า 128,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ
 • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ
 • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ
 • รางวัลชมเชย (5 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ

เงินรางวัลจะสั่งจ่ายเป็นเช็คในนามของผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละท่าน

ระยะเวลาจัดการประกวด

 • กำหนดวันส่งภาพ : 19 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผล 24 รูปที่ผ่านรอบแรก : 27 พฤษภาคม 2560 ทางเพจเกษรวิลเลจ
 • ประกาศผลรอบตัดสิน : 3 มิถุนายน 2560 ทางเพจเกษรวิลเลจ
 • พิธีมอบรางวัล : 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Diamond Lounge ชั้น 3 เกษรวิลเลจ

สิทธิในการใช้ภาพ
ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด เกษรวิลเลจมีสิทธิในการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายหรือจัดแสดงได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ โดยเกษรวิลเลจจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ในสื่อของเกษรวิลเลจทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางศูนย์การค้า

อื่นๆ

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
 • ข้อผิดผลาดอื่นใดทั้งที่เกิดจากเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ไม่เซ็นชื่อยอมรับเงื่อนไขในใบสมัคร การส่งภาพผิดขนาด หรืออื่นๆ เกษรวิลเลจอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้
 • เกษรวิลเลจไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดใดๆที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของผู้เข้าประกวด เช่น การแอบอ้างผลงานของผู้อื่น, การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, ความเสียหายที่เกิดเนื่องจากการถ่ายภาพ ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม
คุณชัยภัทร เจนวัฒนาเวช โทร. 02-6561516 ต่อ 313

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพฤกษ์ ศิริบังเกิดผล / เกษรวิลเลจ

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Apr 2017 10:00 to 19 May 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.