^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560

ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการศึกษาเรียนรู้ และสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติในเมือง โดยเฉพาะสัตว์ป่าจำพวกนก และผีเสื้อ
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดจิตสำนึก รู้สึกรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้มากยิ่งขึ้น

ประเภทการประกวด

 • ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ
  • ระดับบุคคลทั่วไป
  • ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
 • ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ
  • ระดับบุคคลทั่วไป
  • ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

กติกาการประกวด
1. เป็นภาพนก หรือผีเสื้อ ที่ถ่ายภาพในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.กำแพงเพชร 2 กรุงเทพมหานคร เท่านั้น และเป็นภาพถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศรับสมัคร
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้ทั้งสองประเภท แต่ไม่เกินประเภทละ 5 ภาพ
3. ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล บันทึกเป็นแบบมาตรฐานนามสกุล TIFF หรือ JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
4. แต่ละภาพให้ระบุชื่อภาพ วัน เวลา จุดที่ถ่ายภาพ และรายละเอียดการถ่ายภาพ เป็นไฟล์ Microsoft word
5. ส่งภาพพร้อมข้อความในรูปแบบของแผ่น CD-ROM/DVD-ROM ภายในวันที่ 10 มกราคม–30 มิถุนายน 2560 และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM/DVD-ROM คืน
6. ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนำภาพเผยแพร่ ในที่สาธารณะเพื่อการค้า หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
7. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีสิทธิ์นำไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่างๆ ตลอดจนทาสำเนา พิมพ์เผยแพร่ และจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้าการกุศลโดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนก
  • ระดับบุคคลทั่วไป
   • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลที่ 2 จานวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลที่ 3 จานวน 1 รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พัก ในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
  • ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
   • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
 • ประเภทผีเสื้อ
  • ระดับบุคคลทั่วไป
   • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
  • ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
   • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
   • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

กำหนดการ

 • รับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 • การตัดสินการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
 • ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนสิงหาคม 2560
 • จัดแสดงนิทรรศการผลงานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในเดือนสิงหาคม 2560 และงานนิทรรศการต่าง ๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • การมอบรางวัล จะกำหนดภายหลัง

สถานที่รับสมัครและรับภาพ

 • ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
  ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 และ โทรสาร 0 2561 2917 ในวันและเวลาราชการ
 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 0 2272 5633 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ โทร 0 2561 0777 ต่อ 1641 ในวันและเวลาราชการ
 • อีเมล DNP.SP@HOTMAIL.CO.TH
Deadline: 
30 Mar 2017 10:00 to 30 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.