^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "12th TDEX Underwater Photo Contest"

ประกวดภาพถ่าย "12th TDEX Underwater Photo Contest"

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชัน ออกาไนเซอร์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "12th TDEX Underwater Photo Contest" ชิงเช็คเงินสดมูลค่ารวม 210,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำน้ำ
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการถ่ายภาพ
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในหารอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์น้ำใต้ทะเล

ประเภทของการประกวด

 1. Open Macro (ไม่จำกัดประเภทกล้อง)
 2. Open Wide Angle (ไม่จำกัดประเภทกล้อง)
 3. Compact (กล้องที่ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้)

ชนิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด
ภาพจากกล้องดิจิตอล

กติกาการสมัครเข้าแข่งขัน

 1. การประกวดการถ่ายภาพทั้ง 2 ประเภทภายในงาน Thailand Dive Expo 2017 นี้เปิดกว้างสำหรับนักถ่ายภาพในทุกระดับชั้น
 2. เจ้าหน้าที่ และ กรรมการที่ทำหน้าที่ในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกวด
 3. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อ 1 ประเภทของการประกวดเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับหลายรางวัลจะถูกเสนอ ให้รับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. การถ่ายภาพจะต้องไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม และ ไม่มีการทำร้าย คุกคาม รวมถึงห้ามทำการจัดท่าทาง หรือ เคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตใดๆ เพื่อการถ่ายภาพดังกล่าว โดยยืดถือดุลยพินิจของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 6. เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดรวมทุกประเภทได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันปิดรับใบสมัครการประกวด
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ หรือ สัญลักษณ์ใดๆที่แสดงชื่อของเจ้าของภาพอยู่บนภาพ ในกรณีที่พบลายน้ำ หรือ สัญลักษณ์ใดๆบนภาพ จะถือว่าภาพนั้นขาดคุณสมบัติในการประกวด
 10. ไม่อนุญาตให้ทำการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ มิฉะนั้นภาพนั้นๆจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด (การปรับแต่งพื้นฐานสามารถทำได้)
 11. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพ ต้นฉบับได้
 12. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด นามผู้จัดงาน Thailand Dive Expo มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 13. การส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น
 14. ารตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด

 • ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 • วิธีการส่งภาพเข้าประกวด มี 2 วิธีดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • ส่งใบสมัครและไฟล์ภาพเป็น Link File: dropbox, googledrive มาทาง E-mail ที่ tdex@qsncc.com โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับพิมพ์ภาพขนาด 8x12 นิ้ว และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ในรูปแบ .jpg หรือ .tiff และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
  • ส่งใบสมัครและไฟล์ภาพ เป็นภาพบันทึกไฟล์ลง CD หรือ Thumb Drive ส่งมาที่
   กรรมการประกวดภาพถ่าย TDEX Underwater Photo Contest 2017
   บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
   เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 3
   ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ก.ท.ม. 10110

กำหนดระยะเวลา

 • ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2560 (วันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 • คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ในงาน Thailand Dive Expo 2017
 • สถานที่จัดแสดงผลงาน วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ในงาน Thailand Dive Expo 2017

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทร: 02-203-4221-5
 • อีเมล: tdex@qsncc.com
Total Prize Money: 
210,000 Baht
Deadline: 
15 Mar 2017 10:00 to 20 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.