^ Back to Top

ประกวดแบบ SYS Student Design Contest 2017 “STEEABLE : Modular System” : สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนักศึกษา ประจำปี 2560

ประกวดแบบ SYS Student Design Contest 2017 “STEEABLE : Modular System” : สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนักศึกษา ประจำปี 2560

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ SYS Student Design Contest 2017 “STEEABLE : Modular System” : สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนักศึกษา ประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 200,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถในการออกแบบ โดยใช้ศักยภาพของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มาสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการออกแบบ และแนวคิดการใช้ Modular System ด้วยโครงสร้างเหล็ก โดยผ่านการประกวดแบบ
3. เพื่อที่จะนำแบบที่ได้จากการประกวด มาพัฒนาเป็นโครงสร้างอาคารสำเร็จรูปแบบใหม่

ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

กติกาการประกวด
1. เลือกออกแบบระบบอาคาร Modular System อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • โรงจอดรถ (ส่งทั้ง 2 อย่าง)
  • Residential เป็นส่วนที่แยกโครงสร้างจากบ้านพักอาศัย(อาคารชั้นเดียว สามารถจอดรถได้ 2 หรือ 3 คัน) โดยหากสามารถนำแต่ละยูนิต มาต่อกันแล้วจัดเรียงเป็นอาคารรูปแบบใหม่ได้น่าสนใจ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  • Commercial : สามารถจอดรถได้ 6 คัน/ Unit (จัดเรียงแบบ 3x2 )
 • ห้องอเนกประสงค์ : โดยเป็นส่วนที่แยกโครงสร้างจากบ้านพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 60 ตารางเมตร (อาคาร 1-2 ชั้น) โดยหากสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานห้องได้หลากหลาย จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

2. ใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน H-Beam, Cut-Beam เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ
3. โครงสร้างที่ออกแบบสามารถประกอบ (Erection) แล้วเสร็จภายใน 2 วัน (ไม่รวมงานฐานราก)

เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวคิดและการให้รายละเอียด Modular System 3.สร้างได้ง่ายและรวดเร็ว
2. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานอาคารได้ง่าย 4.ความสวยงาม

รายละเอียดการส่งผลงาน
1. Concept ในการนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
2. รูป Perspective อย่างน้อย 2 รูป
3. รูป Perspective ที่แสดงโครงสร้างเหล็กอย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 รูป
4. แบบสถาปัตยกรรม

 • แบบสถาปัตยกรรมแบบแปลนพื้น / โครงสร้างหลังคา
 • รูปด้าน(Elevation), รูปตัด (Section) อย่างน้อย 1 รูป
 • รายละเอียดรอยต่อของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกับวัสดุในงานสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น ผนัง, ผื้น, กระจก, ไม้ เป็นต้น

5. รายละเอียด ในข้อ 1 - 4 ให้แสดงผลงานลงบนกระดาษขนาด A1 (หน้าเดียว) พร้อมระบุ

 • “ชื่อผลงานที่ชัดเจน” ระบุที่ด้านหน้าของ plate
 • ชื่อสมาชิกในกลุ่ม และชื่อสถาบันการศึกษาให้ระบุที่ด้านหลังของ plate เท่านั้น
 • บันทึกลงใน CD (รูปแบบ File psd, jpg, ai หรือ dwg) กรณีเป็น jpg ให้มีความละเอียดเท่าขนาดจริง

6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต / นักศึกษา (ทุกคนในกลุ่ม)

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็น นิสิต/นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • สามารถส่งผลงานทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่มได้มากกว่า 1 ผลงานแต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 • สามารถนำผลงานที่กำลังออกแบบอยู่ในปัจจุบันมาส่งเข้าประกวดได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยร่วมประกวด หรือถูกตีพิมพ์ หรือจัดจำหน่ายที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธ์ของ SYS ที่จะนำไปเผยแพร่ต่อได้
 • SYS ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท SYS

ระยะเวลา

 • วันนี้ – 28 เมษายน 2560 : ส่งผลงาน (Plate A1)
 • พฤษภาคม 2560 : ตัดสินผลงานรอบที่1 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (คัดเลือก 6 ผลงาน จาก 2 ประเภทอาคาร โดย SYS จะสนับสนุนทุนการจัดทำ Model และการเดินทาง 10,000 บาท/ผลงาน)
 • มิถุนายน 2560 : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานต่อกรรมการ
 • กรกฎาคม 2560 : ประกาศผลและมอบรางวัล

สถานที่ส่งผลงาน
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น7
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ติดต่อ คุณสุทธิสร

เงินรางวัล รวมทั้ง 2 ประเภทอาคาร 200,000 บาท ประกอบด้วย 6 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ (โรงจอดรถ, ห้องอเนกประสงค์) รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 (โรงจอดรถ, ห้องอเนกประสงค์) รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 (โรงจอดรถ, ห้องอเนกประสงค์) รางวัลละ 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/sysfanpage
 • โทร 02-586-2235 คุณสุทธิสร

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
25 Feb 2017 10:00 to 28 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.