^ Back to Top

ประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน: รูป เล่า เรื่อง”

ประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน: รูป เล่า เรื่อง”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน: รูป เล่า เรื่อง” (BAAN BAAN Photo Essay Competition and Exhibition) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

บทนำ
“บ้าน” ไม่เพียงหมายถึงกายภาพของที่อยู่อาศัย อันเป็นหนึ่งในปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แต่ “บ้าน” ยังสะท้อนให้เห็นชีวิต สถานการณ์การดำรงอยู่ ประสบการณ์ ความทรงจำ ความฝัน ความหมาย รวมถึงบอกเล่าความเป็นตัวตน และกระบวนการในการแปลงที่ให้เป็นโลกส่วนบุคคลของผู้คนที่อาศัยอยู่

“บ้าน” ที่ดูเป็นสิ่งคุ้นเคยและใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด จนกระทั่งเราเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือ “บ้าน บ้าน” นั้น หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้ว เราจะเห็นว่ามนุษย์ พื้นที่รองรับชีวิต และสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัย มีส่วนในการหล่อหลอมความเป็นตัวตนของกันและกัน ทั้งในแง่มุมที่จับต้องได้และที่ซ่อนเร้นจากสายตา

เมื่อเรื่องราวของ “บ้าน” นั้นมี “คน” เป็นหัวใจสำคัญ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ให้การประกวดและนิทรรศการชุดภาพถ่าย “บ้าน บ้าน: รูป เล่า เรื่อง” (BAAN BAAN Photo Essay) เป็นพื้นที่ในการตั้งคำถามความหมายของ “บ้าน” “ความเป็นบ้าน” และ “การอยู่อาศัย” และนำเสนอเรื่องราวของการอยู่อาศัย โดยมี “คน” เป็นโจทย์สำคัญ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ “บ้าน บ้าน: รูป เล่า เรื่อง” บอกเล่าเรื่องราว ขอบเขต และมิติอันหลากหลายของ “บ้าน” พร้อมกับเปิดประเด็นให้ชวนขบคิดเกี่ยวกับบทบาทของสถาปนิกและสถาปัตยกรรม

การลงทะเบียนและส่งผลงาน
ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ www.asaexpo.org/submission
1. รายละเอียดของผลงานและข้อมูลผู้เข้าประกวด (ให้รวบรวมไฟล์ข้อ 1.1 – 1.2 เป็นหนึ่ง zipped folder และตั้งชื่อตามชื่อผู้สมัคร เช่น Jaidee.zip)
1.1 รูป ประกอบด้วย ชุดภาพถ่ายจำนวน 3 – 5 ภาพ

สกุลไฟล์: .jpg (/150 dpi recommended)
ขนาดของไฟล์: รวมทั้งหมดไม่เกิน 20 MB
ชื่อไฟล์: ชื่อผู้สมัคร_ลำดับภาพ_ชื่อภาพ.jpg
เช่น Jaidee_1_home.jpg

1.2 เรื่อง ประกอบด้วย

1.2.1 ชื่อชุดผลงาน (Title)
1.2.2 ชื่อภาพ/คำอธิบายใต้ภาพแบบกระชับ (Caption)
1.2.3 คำอธิบายผลงาน (Description) ความยาว 2 ย่อหน้า (รวมประมาณ 50 – 70 คำ)

 • ย่อหน้าแรก อธิบายการตีความโจทย์และประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอ
 • ย่อหน้าที่สอง อธิบายข้อมูลพื้นฐานและเรื่องราวเกี่ยวกับชุดภาพ  (เช่น บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ฯลฯ) และข้อค้นพบ (ถ้ามี)

1.2.4 ข้อมูลของผู้เข้าประกวด ประกอบด้วย

 • ชื่อ-สกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • อายุ
 • อาชีพ

ชื่อไฟล์: ชื่อผู้สมัคร.doc เช่น Jaidee.doc
2. ขั้นตอนการลงทะเบียนและส่งผลงาน
2.1 เข้าสู่หน้าหลักของการลงทะเบียนที่ www.asaexpo.org/submission
2.2 ลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลพื้นฐาน
 • กรอกหมายเลขสมาชิก (ASA membership ID) (ถ้ามี)

2.3 เลือกโปรเจค (Photo Essay) และกด Generate Project ID
2.4 ส่งผลงาน โดยอัพโหลด zipped folder (ข้อ 1.1 – 1.2)
2.5 ตรวจเช็คสถานะการส่งผลงาน

กำหนดการ

 • 31 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการส่งผลงาน
 • 7 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำไปจัดแสดงในงานสถาปนิก’ 60
 • 7 พฤษภาคม 2560 มอบรางวัล ณ งานสถาปนิก’ 60

เงื่อนไขการส่งผลงาน
1. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน และสามารถส่งเป็นบุคคลเดียวหรือมากกว่า 1 คนก็ได้
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้เข้าร่วมการประกวด ที่ผู้เข้าร่วมการประกวดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจพบว่ามีการละเมิดหรือทุจริต ทางคณะกรรมการจะละเว้นการพิจารณาผลงานนั้นโดยสิ้นเชิง และหากมีการตรวจพบในภายหลัง ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
3. ลิขสิทธิ์ของผลงานทั้งหมด ถือเป็นของเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว
4. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดไปยังสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ โดยทางสมาคมฯ จะให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน
5. หากท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะถือว่าท่านได้มอบสิทธิ์ในการใช้ผลงานของท่าน ในการตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ และในสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้  โดยทางสมาคมฯ จะให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) 2,000 บาท

การรับผลงานคืน
ผู้ส่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกผลงานให้จัดแสดงนิทรรศการ สามารถรับผลงานได้ 2 ช่องทาง คือ

 • 7 พฤษภาคม 2560 รับผลงานที่นิทรรศการ “บ้าน บ้าน: รูป เล่า เรื่อง” งานสถาปนิก’ 60 เวลา 19.00 น.
 • 8 – 31 พฤษภาคม 2560 รับผลงานที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์
 • คุณอรรฆย์ ฟองสมุทร
 • คุณชูศักดิ์ วรพิทักษ์
 • คุณภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน
 • คุณมิติ เรืองกฤตยา

 

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์: 0-2319-6555
 • แฟกซ์: 0-2319-6419
 • อีเมล์: baanbaanphotoessay@gmail.com
 • www.facebook.com/BAANBAANPhotoessay
Total Prize Money: 
70,000 Baht
Deadline: 
31 Jan 2017 10:00 to 31 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.