^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา"

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 36,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

การส่งผลงาน

  • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 - 29 มกราคม 2560
  • ส่งผลงานที่
    คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    (ปิดรับภาพทางไปรษณีย์วันที่ 25 มกราคม 2560)

ติดต่อสอบถาม
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณคมสัน สัจจะสถาพร

Total Prize Money: 
36,000 Baht
Deadline: 
01 Jan 2017 10:00 to 29 Jan 2017 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.