^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace - ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace - ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace - ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ" ภายใต้งาน Chula Expo 2017 x Art Gallery ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และบประกาศณียบัตรเชิดชูเกียรติ

คุณสมบัติผู้ประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ สัญชาติ

แนวภาพ
คุณภาพชีวิตที่ดี การมีส่วนร่วมในชุมชน การทำเพื่อส่วนรวม

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานต้องถ่ายจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิทัล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่ง
 • พื้นฐานได้แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง โดยห้ามใส่ชื่อหรือตัวอักษรใดๆ ลงในไฟล์ภาพและอัดขยายเป็น “ภาพ” ระบบใดก็ได้ในการส่งประกวด
 • ความยาวของภาพด้านใดด้านหนึ่งยาว 18 นิ้ว กว้างไม่จํากัด และส่งได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะต้องระบุชื่อภาพ ชื่อสถานที่ในภาพ แนวความคิดของผู่ถ่ายผู้ส่งไว้อย่างชัดเจนในใบสมัคร
 • ภาพที่ส่งไม่ต้องผนึกพื้นหลัง หรือติดการ์ดใดๆ ทั้งสิ้น
 • ภาพที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นกรรมสิทธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาพถ่ายทุกภาพที่จะส่งเข้าประกวด ผู้จัดจะพยายามรักษาให้ดีที่สุด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้จัดจะไม่    รับผิดชอบ
 • ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
 • ภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือเคยเผยแพร่จากการประกวดอื่นแล้ว ไม่สามารถส่งเข้าประกวดได้
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน ความเห็นของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะคัดเลือก ภาพที่ส่งประกวดนําออกแสดงในที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ ถือว่าผู้ส่งภาพทราบกติกาและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

ระยะเวลาการประกวดแข่งขัน

 • 21 ธ.ค.2559 - 31 ม.ค. 2560 รับใบสมัครและผลงาน
 • 1-7 ก.พ. 2560 คัดเลือกและตัดสินภาพ
 • 8 ก.พ. 2560 ประกาศผลการตัดสิน
 • 15-19 มี.ค. 2560 จัดนิทรรศการ

รางวัลการประกวด
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้จัดแสดงใน Gallery ภายในงานจุฬาฯ Expo (จุฬาวิชาการ) 100 ปี ในวันที่ 15-19 มี.ค. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชยจำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศณียบัตรเชิดชูเกียรติ

สถานที่ส่งภาพประกวด
ฝ่าย Art Gallery งาน Chula Expo 2017 ชั้น 2 อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ChulaExpo2017

File attachments: 
Deadline: 
05 Jan 2017 10:00 to 31 Jan 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.