^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐”

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สื่อถึง “การสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐” รูปแบบใดก็ได้ (คืนวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - รุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐) โดยผู้เข้าประกวด ๑ ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๓ ภาพ
๒. ระบุวัน เดือน ปี ที่ถ่าย พร้อมตั้งชื่อภาพนั้น พร้อมแนบชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ Email (เพื่อติดต่อกลับกรณีภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัล)
๓. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ความละเอียดในการถ่ายภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านพิกเซล และรูปภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG หรือ .TIFF (ไม่รับภาพที่ไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ และห้ามเว้นขอบภาพไว้เป็นสีใดๆ
๔. สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระสำหรับขั้นตอนการถ่ายภาพ สามารถปรับสี ตกแต่งในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ห้ามใช้เทคนิคตัดต่อเปลี่ยนแปลง บิดเบือน ตกแต่ง
๕. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น และเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน และจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้เข้าประกวด
๖. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และกรมการศาสนาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในภาพถ่ายดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม รวมถึงสามารถนําภาพไปใช้ในภารกิจของกรมการศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
๗. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หาก ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดหรือรับรางวัลรวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน
๘.คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดําเนินงานการประกวดภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ขั้นตอนการประกวด
๑. การส่งผลงาน

  • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผ่านทาง Inbox Message (กล่องข้อความ) ของ Fan page www.facebook.com/Drathai.gov (เฟสบุ๊คกรมการศาสนา) เบอร์โทร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๘๙
  • คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

๒. ร่วมโหวตให้คะแนนภาพที่ส่งเข้าประกวดได้ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ (เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.เป็นต้นไป) – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ (สิ้นสุดการโหวตเวลา ๐๐.๐๐ น.) ทาง Fan page www.facebook.com/Drathai.gov (เฟสบุ๊คกรมการศาสนา) และนับคะแนนจากภาพที่ได้รับการโหวตมากที่สุดตามลำดับ
๓. ตัดสินการนับคะแนนจากผลโหวต วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
๔. นำภาพที่ได้รับการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ๑๐ ภาพ เผยแพร่ลง facebook กรมการศาสนา ให้ประชาชนร่วมโหวตภาพที่โดนใจมากที่สุด เพื่อหารางวัล Popular Vote : วันที่ ๒๐ -๒๒มกราคม ๒๕๖๐
๕. ประกาศผลการตัดสินการประกวดทุกรางวัล : วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ของกรมการศาสนา (www.dra.go.th) และเฟซบุ๊คแฟนเพจกรมการศาสนา (www.facebook.com/Drathai.gov) โทร. 02 422 8789
๖. มอบรางวัล : จะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบต่อไป

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล • เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล • เงินสด ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล • เงินสด ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล • เงินสด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา
  • รางวัล Popular Vote จำนวน ๑ รางวัล • เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา

วิธีการส่งภาพ
ส่งผลงานร่วมสนุก โดยส่งมาทาง Inbox Message ของ Fanpage www.facebook.com/ Drathai.gov (เฟสบุ๊คกรมการศาสนา) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ (ภายในเวลา ๐๐.๐๐ น.)

ติดต่อสอบถาม
โทร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๘๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัญญาณี เทศประสิทธิ์

Deadline: 
01 Jan 2017 (All day) to 10 Jan 2017 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.