^ Back to Top

ประกวดหนูน้อยไชน่า 2555 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ

เรียนเชิญร่วมงานประกวด หนูน้อยไชน่า 2555 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ Chinese boy & girl contest 2012 @ Pantip Plaza Bangkapi วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เวลา 12.00-18.00 น.

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
- เป็นเด็ก เยาวชน ชาย และหญิง ที่มีสุขภาพดี
- อายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงอายุ 10 ปี ในวันปิดรับสมัคร

2. การสมัครเข้าประกวด
- กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่ วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ถึง วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 12.00-18.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด) ที่จุดรับสมัครบริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ หรือ ส่งเอกสาร-หลักฐานการสมัคร
ทาง E-mail: jude.event2012@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08-6344-6959
แผนกการตลาด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาบางกะปิ โทร.02-1873009

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
- รูปถ่ายเต็มตัวหรือครึ่งตัว ขนาด 4 x 6 (โปสการ์ด) จานวน 1 แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เข้าประกวด) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือญาติ) จำนวน 1 ฉบับ

4. กำหนดการประกวด และสถานที่ประกวด
- วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาบางกะปิ
เวลา 12.00-18.00 น. โดยให้มารายงานตัวในเวลา 11.00 น.

5. การแต่งกายในการประกวด
- ผู้เข้าประกวด ชาย / หญิง แต่งกายตามชุดการแสดง ร้อง-เล่น-เต้น-โชว์ ที่เตรียมการแสดงมา เป็นต้น

6. การตัดสิน
- ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. เกณฑ์การให้คะแนน
- การแต่งกาย ความสวยงาม
- บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ไหวพริบ
- การแสดงความสามารถพิเศษ คนละ 3-5 นาที

8. รางวัลสาหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งโดยแยกประเภทชาย/หญิง
- ชนะเลิศชาย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล ของรางวัล
- ชนะเลิศหญิง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล ของรางวัล

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Date of winner announcement: 
Sat, 2012-01-21 (All day)
Deadline: 
09 Jan 2012 16:33 to 21 Jan 2012 16:33

Members Online

There are currently 0 users online.