^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "TBS Business Quiz 2016"

แข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "TBS Business Quiz 2016"

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "TBS Business Quiz 2016" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนทีมแข่งขัน โดยแต่ละทีมจะมีสมาชิกทีมละ 3 คนซึ่งมาจากโรงเรียนเดียวกัน

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • เริ่มรับสมัคร วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://goo.gl/dxyIei
  • หมดเขตรับสมัคร วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559
  • แข่งขันวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ทั้งนี้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ e-mail ตอบรับและรายละเอียด

รางวัล

  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ
1. ในแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องมาในวันงาน
2. ผู้สมัครแข่งขันต้องนำบัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันวันลงทะเบียน หากไม่มีเอกสารยืนยันตน กรรมการฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

  • นายธนศักดิ์ เกรียงอุปถัมภ์ 090-983-3120
  • นางสาวสุทธยา พันธ์วา 094-978-5615
  • นายณัฐภาส ธินะ 080-605-0436

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธนศักดิ์ เกรียงอุปถัมภ์

Deadline: 
18 Oct 2016 10:00 to 29 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.